Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Hoạt động VNDirect 11/04/2012    168

Chia sẻ

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, chi tiết như sau:

1.         Thời gian: 7h30 ngày 28/04/2012 (lần thứ nhất)

 

Trường hợp cuộc họp DHDCD thường niên 2012 lần thứ nhất của Công ty được triệu tập vào ngày 28/4/2012 không đủ số lượng cổ đông đại diện cho 65% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp DHDCD thường niên 2012 triệu tập lần thứ hai sẽ được tổ chức vào 7h30 ngày 29/4/2012.

 

Trường hợp cuộc họp DHDCD thường niên 2012 lần thứ hai của Công ty được triệu tập vào ngày 29/4/2012 không đủ số lượng cổ đông đại diện cho 51% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp DHDCD thường niên 2012 triệu tập lần thứ ba sẽ được tổ chức vào 7h30 ngày 30/4/2012.

 

2.         Địa điểm (áp dụng cho cả 3 lần họp): Hội trường tầng 8 – Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Hai Bà Trưng –  Hà Nội

 

3.         Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tại ngày 28/03/2012.

 

4.         Nội dung chính: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012; Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS); Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011; Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và BKS; Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-1016; và các nội dung khác…

 

5.         Ứng cử/ đề cử vào HĐQT và BKS

Các cổ đông/nhóm cổ đông có điều kiện về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS theo quy định tại Điều lệ công ty, kính đề nghị gửi Sơ yếu lý lịch, Thư ứng cử/đề cử và các hồ sơ liên quan (theo mẫu gửi kèm) tới Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trước 16h ngày 25/04/2012.

Trân trọng !

  

Trân trọng !

 

Ghi chú:

§      Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi tham dự Đại hội đề nghị mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy uỷ quyền.

§      Các tài liệu của cuộc họp được đăng tải trên website: www.vndirect.com.vn

§      Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 27/04/2012 bằng điện thoại, fax hoặc email.

Người liên hệ: Bà Nguyễn Vân Anh – Thư ký Hội đồng quản trị

Email: quanhecodongvnd@vndirect.com.vn

Điện thoại: 04 3972 4568

 

Quý Cổ đông vui lòng download tài liệu ĐHCĐ ở file đính kèm dưới đây:

 

 

DMCA.com Protection Status