Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Nghị quyết ĐHCĐ v/v thay đổi phương án phát hành TP chuyển đổi

Công bố thông tin 01/10/2010    182

Chia sẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin công bố thông tin về Nghị quyết số 498/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2010 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông qua.

Nội dung chi tiết của Nghị quyết số 498/2010/NQ-ĐHĐCĐ được đính kèm dưới đây.

Trân trọng.

File đính kèm

DMCA.com Protection Status