Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Ngày16/12-Chốt DS bán ưu đãi cp PVT tỷ lệ 100:55 với giá 10.000 đ/cp

Công bố thông tin 16/12/2009    159

Chia sẻ

Căn cứ vào Giấy chứng nhận chào bán cổ phần ra công chúng số 460/UBCK-GCN của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Ngày 1/12/2009cho Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PETROVIETNAM TRANSPORATION CORPORATION – PV TRANS CORP) về việc chào bán ra công chúng 85.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã CK PVT) như sau:

    Loại chứng khoán                                  : Cổ phiếu phổ thông

    Mệnh giá                                               : 10.000 đồng

    Ngày giao dịch không hưởng quyền        : 14/12/2009

    Ngày đăng ký cuối cùng             : 16/12/2009

    Mục đích                                               : Chào bán cho cổ đông hiện hữu

    Tỷ lệ phân bổ quyền                               : 1:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần (CP) thì được nhận 01 quyền mua)

    Tỷ lệ thực hiện                          1:0,55 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì được mua thêm 0,55 cổ phần phát hành thêm, kể cả cổ phần của cổ đông bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phần phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu không mua hết và phần cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) được HĐQT Công ty quyết định chào bán cho cổ đông khác).

Ví dụ: tại ngày chốt cổ đông thực hiện quyền mua, cổ đông sở hữu 70 CP sẽ được mua 70*0,55 = 38,5CP. Như vậy cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 38 CP mới và phần 0,5 CP lẻ sẽ được HDQT chào bán cho cổ đông khác.

    Giá phát hành                                        : 10.000 VNĐ

    Số lượng cổ phần dự kiền phát hành       : 81.180.000 CP (dành cho cổ đông hiện hữu)

    Quy định về chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần

( không được chuyển nhượng cho người thứ ba) Cổ phần phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng

    Thời gian chuyển nhượng quyền mua : 28/12/2009 đến 18/01/2010

    Thời gian đăng ký mua và nộp tiền          : 28/12/2009 đến 25/01/2010

    Thời gian dự kiến giao dịch                     : 09/03/2010

·   Địa điểm thực hiền quyền: theo bản Hướng dẫn đăng ký mua thêm PVT chốt ngày 16/12/2009

Liên hệ: Mai Thị Hạnh – ĐT: 04.39724568/4319 hoặc 0914649338

·   Đối với những nhà đầu tư vẫn còn cổ phần PVT cầm cố với PVFC liên hệ với PVFC để thực hiện quyền mua.

Liên hệ: Đỗ Thị Như Huế – ĐT: 04.37724434/216 hoặc 0989958718

DMCA.com Protection Status