Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Kết quả giao dịch cổ phiếu PTI

Công bố thông tin 22/06/2016    196

Chia sẻ

  • Mã chứng khoán giao dịch: PTI
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.164.595 cổ phiếu, chiếm 7,67%
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 8.000.000 cổ phần
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 8.000.000 cổ phần
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14.164.595 cổ phần, chiếm 17,62%
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 07/6/2016 đến ngày 21/6/2016.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

VNDS_Bao cao ket qua GDCP PTI

DMCA.com Protection Status