Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Công bố việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ngày ĐKCC thực hiện quyền cho CĐHH

Công bố thông tin 01/11/2017    395

Chia sẻ

  • Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  • Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: 22/11/2017
DMCA.com Protection Status