VNDIRECT: Công bố về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

August 11, 2017 17:49:42
  • Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mã chứng khoán: VND
  • Mệnh giá: 10.000 đồng
  • Số lượng chứng khoán niêm yết: 154.998.165 cổ phiếu
  • Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 1.549.981.650.000 đồng
  • Ngày niêm yết có hiệu lực: 10/8/2017
  • Ngày chính thức giao dịch: 18/8/2017
  • Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 23.900 đồng/cổ phiếu
  • Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: ±20% so với giá tham chiếu.

20170811 – VND – TB ngay giao dich lan dau

VNDIRECT: Công bố về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố đã nhận được Thông báo số 947/TB-SGDHCM ngày 11/8/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên với nội dung như sau:

VNDIRECT.COM.VN