Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT công bố tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2018

Công bố thông tin 10/04/2018    585

Chia sẻ

1. Thong bao_Invitation

2. Chuong trinh DH

2. Meeting Agenda

3. Authorization Letter

3. Giay uy quyen

4. Meeting Regulations

4.Quy che to chuc DHDCD

5. Bao cao cua Hoi dong quan tri

6.Bao cao cua BKS

7.Bao cao cua Ban TGD

8.To trinh tong hop

9.To trinh phat hanh

DMCA.com Protection Status