Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thông tin 17/04/2018    531

Chia sẻ

  • Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành trước thay đổi: 150.997.762 CP
  • Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành sau khi thay đổi: 216.429.766 CP
  • Lý do thay đổi: Tăng do chào bán CP ra CC và phát hành CP trả cổ tức
DMCA.com Protection Status