VNDIRECT: Công bố Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

February 06, 2018 17:24:30

GCN DKCB so 08.GCN.UBCK

Thong bao gui VSD chot DSCD

VNDIRECT: Công bố Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu như sau:

VNDIRECT.COM.VN