Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT công bố mua cổ phiếu lô lẻ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Công bố thông tin 11/08/2016    305

Chia sẻ

1.    Mã chứng khoán giao dịch: PTI
2.    Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 021P222222 tại Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
3.    Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.164.595 cổ phần, chiếm 17,62%
4.    Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 830 cổ phiếu
5.    Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14.165.425 cổ phần, chiếm 17,62%
6.    Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phiếu lô lẻ theo yêu cầu
7.    Phương thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu chứng khoán qua VSD
8.    Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 19/8/2016 đến ngày 06/9/2016.

DMCA.com Protection Status