Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Công bố Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2010

Công bố thông tin 05/08/2010    175

Chia sẻ

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trân trọng công bố thông tin về Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2010 bao gồm:

(i) Báo cáo của ban Giám Đốc,
(ii) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,
(iii) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,
(iv) Bản thuyết minh báo cáo tài chính, 

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2010 được nêu trong tài liệu kèm theo:

DMCA.com Protection Status