Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: CBTT về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát

Công bố thông tin 24/04/2015    206

Chia sẻ

Thành viên miễn nhiệm: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

CMND số: 011911087    Ngày cấp: 27/3/2008    Nơi cấp: Công an Hà Nội

Thành viên bầu bổ sung: Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh

CMND số: 090971527    Ngày cấp: 07/4/2002    Nơi cấp: Công an Thái Nguyên

 

DMCA.com Protection Status