Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán

Công bố thông tin 09/06/2015    244

Chia sẻ

(i) Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 30 tháng 6 năm 2015, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ liên quan cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 1 năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2015, bản tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu và các thuyết minh khác;

(ii) Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ liên quan cho năm kết thúc cùng ngày, bản tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu và các thuyết minh khác.

DMCA.com Protection Status