Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

Công bố thông tin 18/03/2014    203

Chia sẻ

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) xin công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 bao gồm:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính)

2. Công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013.


Các báo cáo cụ thể trong file đính kèm.

DMCA.com Protection Status