Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Báo cáo tài chính kiểm toán 2010

Công bố thông tin 01/04/2011    184

Chia sẻ

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trân trọng gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010.

Báo cáo tài chính năm 2010 có kiểm toán của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, bao gồm:

(i) Bảng cân đối kế toán,

(ii) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,

(iii) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,

(iv) Bản thuyết minh báo cáo tài chính,

(v) Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với năm 2009.

 

DMCA.com Protection Status