Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Công bố thông tin 04/05/2012    183

Chia sẻ

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2012

 

THƯ GỬI CỔ ĐÔNG

  

Kính gửi:      Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

 

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới toàn thể các Quý vị cổ đông đã quan tâm và nhiệt tình ủng hộ cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của VNDIRECT được tổ chức hợp lệ và thành công tốt đẹp. 

Sau đây chúng tôi xin tóm tắt một số thông tin chính về cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT  được tổ chức ngày 28/04/2012 vừa qua để các Quý Cổ đông tham khảo:

Tình hình tham dự họp: tổng số người tham dự cuộc họp là 140 người đại diện cho 69.868.591 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả thông qua các vấn đề biểu quyết tại Đại hội:  

Các báo cáo của Ban TGĐ, HĐQT, BKS, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 của Công ty đều đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý trên 95% số phiếu biểu quyết tham dự họp.

ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tăng vốn và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và thưởng Ban điều hành năm 2012:

       Kế hoạch kinh doanh: Với các biện pháp phát triển kinh doanh, mở rộng thị phần và quản trị rủi ro được nêu trong Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, kế hoạch kinh doanh năm 2012 của VNDIRECT được đặt ra với các chỉ tiêu: doanh thu thuần đạt 224,3 tỷ đồng,tăng 185% so với năm 2011, lợi nhuận trước thuế đạt 152,5 tỷ đồng, tỷ lệ trả cổ tức 10%. Ngoài ra, Ban Giám đốc cũng đề ra mục tiêu thị phần của VNDIRECT tại HNX năm 2012 là 7,2%, tại HOSE là 4%. Báo cáo này đã được ĐHCĐ thông qua với tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 95,274%. 

      Kế hoạch tăng vốn: Nhằm mục đích có thể kịp thời nắm bắt cơ hội nếu có trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội cổ đông phê duyệt kế hoạch huy động vốn với tổng giá trị dự kiến là 500 tỷ VNĐ (Năm trăm tỷ đồng) dưới hình thức phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Việc lựa chọn phương án và thời điểm thích hợp để thực hiện, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định. Tờ trình về kế hoạch huy động vốn năm 2012 đã được thông qua với tỉ lệ biểu quyết đồng ý 94,551%.

       Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và thưởng Ban điều hành năm 2012: được thông qua với tỉ lệ biểu quyết đồng ý 95,292%, theo đó, HĐQT, BKS và Ban điều hành công ty sẽ được trích thưởng 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt trên số kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua.

Ngoài ra tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của VNDIRECT đã bầu ra các thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2012- 2016 với danh sách sau:

        Danh sách thành viên HĐQT gồm:

1.       Ông Vũ Hiền

2.       Bà Phạm Minh Hương

3.       Ông Nguyễn Hoàng Giang

4.       Bà Nguyễn Ngọc Thanh

5.       Ông Võ Văn Hiệp

       Danh sách Ban kiểm soát gồm:

1.       Bà Lê Thị Hồng Lĩnh

2.       Ông Nguyễn Tống Sơn

3.       Bà Huỳnh Thanh Bình Minh

Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng mà các Quý cổ đông đã dành cho các thành viên trong Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành của Công ty Chứng khoán VNDIRECT. Chúng tôi xin cam kết sẽ nỗ lực tối đa nhằm thực hiện các mục tiêu mà ĐHCĐ đã thông qua và từng bước đưa VNDIRECT phát triển lên một tầm cao mới, đồng thời chúng tôi hy vọng và tin tưởng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của các Quý vị trong thời gian tới.

Trân trọng,

  

Q.TỔNG GIÁM ĐỐC

 

NGUYỄN HOÀNG GIANG

 

DMCA.com Protection Status