Hợp tác cùng phát triển

Thông báo phát hành trái phiếu VNDIRECT

Công bố thông tin 14/09/2017    999

Chia sẻ

Chúng tôi trân trọng thông báo thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi của công ty như sau:

Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Tên gọi Trái phiếu:

Trái phiếu Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT năm 2017 (“Trái Phiếu”)

Tên viết tắt: VNDIRECT_BOND_2017_02

Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam (VND)
Tổng số Trái phiếu : 2.000.000 Trái phiếu
Tổng giá trị phát hành: 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng)
Kỳ hạn Trái phiếu: 02 năm
Hình thức phát hành: Trái Phiếu được chào bán riêng lẻ theo quy định của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về việc Phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Đối tượng mua Trái phiếu: Cá nhân hoặc tổ chức Việt Nam và nước ngoài có đủ điều kiện mua Trái Phiếu.
Hình thức và Mệnh giá: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu, có mệnh giá là 100.000 VNĐ/1 Trái Phiếu (Một trăm nghìn Đồng Việt Nam trên một Trái Phiếu)
Giá Phát hành: 100% mệnh giá
Ngày Phát hành: Ngày 29 tháng 09 năm 2017
Kỳ Tính Lãi: Kỳ tính lãi Trái Phiếu là 06 tháng
Ngày Thanh Toán Lãi: Tiền lãi Trái Phiếu sẽ được trả sau mỗi 06 tháng và là bội số của 06 tháng, vào ngày 29 tháng 03 năm 2018, ngày 29 tháng 09 năm 2018, ngày 29 tháng 03 năm 2019 và ngày 29 tháng 09 năm 2019 trừ khi Trái phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại toàn bộ, hoặc nếu ngày đó không phải là ngày làm việc (là ngày các ngân hàng mở cửa giao dịch tại Việt Nam) thì ngày thanh toán sẽ là ngày làm việc tiếp theo gần nhất
Lãi Suất: Cố định 9,20%/năm
Ngày Đáo Hạn: Ngày 29 tháng 09 năm 2019
Quản lý chuyển nhượng: Thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu Trái Phiếu được thực hiện tại Tổ Chức Phát Hành.
Luật Điều chỉnh: Luật Việt Nam

*VNDIRECT cam kết mua lại trái phiếu sau 1 năm.

DMCA.com Protection Status