Thông báo ngày chốt danh sách trái chủ nhận lãi TP Đất Xanh

January 18, 2019

1. Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:

  • Tên trái phiếu: DXG.2018.01 DXG.2018.03
  • Kỳ hạn: 04 năm 03 năm
  • Ngày phát hành: 31/07/2018 24/10/2018
  • Ngày đáo hạn: 31/07/2022 31/07/2021
  • Kỳ thanh toán lãi: 03tháng/lần

2. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:

  • Ngày chốt danh sách Trái chủ: 22/01/2019
  • Ngày Thanh toán: 31/01/2019

Trân trọng thông báo!

Thông báo ngày chốt danh sách trái chủ nhận lãi TP Đất Xanh

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu DXG.2018.01 và DXG.2018.03 cho các Trái chủ, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

VNDIRECT.COM.VN