Góp ý cho VNDIRECT

DLIFE: Chiến lược đầu tư bảo toàn

DLIFE – TÀI SẢN PHÒNG VỆ, được khuyến nghị là loại tài sản nền tảng để xây dựng Sức khoẻ tài chính. Đây là khoản phải chi đều đặn trích từ thu nhập ổn định hàng tháng, phân bổ vào:

Quỹ dự phòng thanh toán – Dự phòng thanh toán trong các trường hợp khẩn cấp

Bảo hiểm – Bảo vệ bạn trước các rủi ro sức khỏe, tài sản, con người

Tích sản Hưu trí – Tiết kiệm đầu tư đều đặn, chuẩn bị tài chính cho tuổi hưu