Góp ý cho VNDIRECT

DSTOCK – Chiến lược đầu tư cổ phiếu

DSTOCK – CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU dựa trên các chiến lược đầu tư cổ phiếu giá trị, đòi hỏi sự hiểu biết về phương pháp đàu tư và kỷ luật bám chiến lược đã chọn một cách liên tục

Đầu tư theo Stockpick

  • Hiểu giá trị cơ bản của cổ phiếu mà bạn lựa chọn
  • Hiểu mức độ rủi ro biến động giá của thị trương của cổ phiếu

Đầu tư theo Dportfolios

  • Hiểu chiến lược lựa chọn danh mục và giá trị danh mục
  • Hiểu mức độ rủi ro biến động giá của danh mục

Đầu tư theo CW – Chứng quyền

  • Hiểu biết cách dự đoán xu thế thị trường
  • Chọn quyền mua CW theo mốc thời gian .