QUY ĐỊNH VỀ MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI VNDIRECT

    

   Điều 1: Giải thích thuật ngữ
   Trong Hợp đồng này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
   1.1. “Công ty” hoặc “VNDIRECT” là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT như nêu tại Phần đầu Hợp đồng này.
   1.2. “Khách hàng” hoặc “Chủ tài khoản” là Chủ tài khoản giao dịch chứng khoán có thông tin nhân thân như nêu tại Phần đầu Hợp đồng này.
   1.3. “Tài khoản” hoặc “Tài khoản giao dịch chứng khoán” là tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT. Tài khoản được hiểu bao gồm tài khoản lưu ký chứng khoán, tài khoản giao dịch chứng khoán và tài khoản giao dịch ký quỹ (nếu có).
   1.4. “Giao dịch” là hợp đồng/thỏa thuận hoặc hành vi đơn phương được ký kết, thực hiện bởi Khách hàng làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của Khách hàng; Giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mở tài khoản, nộp tiền, rút tiền, chuyển khoản, đặt Lệnh giao dịch, ký các văn bản/hợp đồng/thỏa thuận của Khách hàng với Công ty và các hành vi khác của Khách hàng.
   1.5. “Giao dịch điện tử” là giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử, bao gồm giao dịch qua điện thoại, giao dịch trực tuyến, hoặc giao dịch bằng các phương tiện điện tử khác.
   1.6. “Sở Giao dịch Chứng khoán” là các Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và/hoặc Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
   1.7. “Sao kê tài khoản” là bản kê phản ánh số dư tiền, số dư chứng khoán và diễn biến các giao dịch trên tài khoản của Khách hàng.
   1.8. “Điểm giao dịch” là địa điểm mà Công ty đặt trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch hoặc địa điểm hoạt động hợp pháp khác của Công ty.
   1.9. “Mã số PIN” là bất kỳ thông tin nào được sử dụng để nhận dạng Khách hàng khi thực hiện Giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên truy cập, mật khẩu truy cập vào hệ thống giao dịch trực tuyến, hệ thống mã số trên thẻ VTOS do Công ty cấp cho Khách hàng, số điện thoại đăng ký giao dịch, mật khẩu giao dịch trên điện thoại và các thông tin nhận dạng khác theo quy định đối với từng phương thức Giao dịch.
   1.10. “Lệnh giao dịch” là Lệnh giao dịch chứng khoán và/hoặc Lệnh giao dịch khác giữa Khách hàng với Công ty.
   1.11. “Lệnh giao dịch chứng khoán” là lệnh mua hoặc bán chứng khoán hoặc lệnh hủy, sửa lệnh mua hoặc bán chứng khoán.
   1.12. “Điều khoản chính” là các điều khoản của Hợp đồng được áp dụng đối với tất cả các Khách hàng mở Tài khoản.
   1.13. “Điều khoản riêng biệt” là các điều khoản của Hợp đồng quy định đối với từng loại dịch vụ nhất định và chỉ áp dung đối với Khách hàng có đăng ký sử dụng dịch vụ đó.
   Điều 2: Đối tượng của Hợp đồng
   2.1 Khách hàng yêu cầu và Công ty đồng ý mở Tài khoản giao dịch chứng khoán đứng tên Khách hàng là Chủ tài khoản để thực hiện việc quản lý tiền, chứng khoán, các tài sản liên quan khác và thực hiện các giao dịch chứng khoán và giao dịch tiền cho Khách hàng.
   2.2 Khi đặt lệnh giao dịch mua bán chứng khoán, Khách hàng phải đảm bảo số dư tiền và/hoặc chứng khoán trên Tài khoản đáp ứng tỷ lệ quy định của Công ty và của Pháp luật.
   2.3 Khách hàng mặc nhiên chấp thuận kết quả giao dịch do Công ty thực hiện trên cơ sở Lệnh giao dịch của Khách hàng hoặc người được Khách hàng ủy quyền. .
   2.4 Công ty cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ: (i) môi giới chứng khoán; (ii) đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ chứng khoán; và (iii) các dịch vụ khác (tư vấn về đầu tư chứng khoán, nhận ủy thác quản lý Tài khoản, và các dịch vụ khác) theo thoả thuận giữa Khách hàng và Công ty.
   Điều 3: Phí dịch vụ, thuế
   3.1 Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán các khoản phí dịch vụ theo biểu phí của Công ty. Công ty có toàn quyền quyết định thay đổi biểu phí dịch vụ và Khách hàng mặc nhiên chấp thuận sự thay đổi đó, miễn rằng việc thay đổi này được thông báo công khai trên website www.vndirect.com.vn và/hoặc tại Điểm giao dịch của Công ty ít nhất là ba (03) ngày trước thời điểm áp dụng.
   3.2 Thời gian và phương thức thanh toán phí dịch vụ được Khách hàng thực hiện theo quy định của Công ty. Chi tiết về phí dịch vụ được Công ty thông báo cho Khách hàng theo định kỳ hàng tháng (dưới hình thức Sao kê tài khoản) sau khi Khách hàng đã thanh toán đầy đủ phí dịch vụ.
   3.3 Khách hàng có trách nhiệm thanh toán thuế thu nhập và các loại thuế khác (nếu có). Công ty có quyền khấu trừ thuế thu nhập của Khách hàng theo quy định của Pháp luật.
   Điều 4: Thực hiện Giao dịch
   4.1 Khách hàng có thể thực hiện giao dịch theo các phương thức sau đây trên cơ sở đăng ký với Công ty: (i) giao dịch trực tiếp tại Điểm giao dịch, (ii) giao dịch qua điện thoại, (iii) giao dịch trực tuyến qua internet, hoặc (iv) bằng phương thức giao dịch khác được Công ty chấp thuận.
   4.2 Các Giao dịch, tùy từng phương thức thực hiện, sẽ được coi là Giao dịch của Khách hàng và có hiệu lực ràng buộc giữa Công ty và Khách hàng trên cơ sở đáp ứng được yêu cầu sau:
   4.2.1. Đối với Giao dịch trực tiếp tại Điểm giao dịch: chữ ký trên văn bản Giao dịch và số chứng minh thư của người thực hiện Giao dịch giống/trùng với chữ ký và số chứng minh thư đã đăng ký của Khách hàng hoặc người được Khách hàng ủy quyền.
   4.2.2. Đối với Giao dịch qua điện thoại: số điện thoại gọi đến, số Hợp đồng và mật khẩu giao dịch do người gọi điện khai báo trên điện thoại trùng khớp với số điện thoại, số Hợp đồng và mật khẩu giao dịch mà Khách hàng đã đăng ký với Công ty.
   4.2.3. Đối với Giao dịch trực tuyến: người thực hiện Giao dịch đã truy cập thành công vào hệ thống giao dịch trực tuyến của Công ty sau khi khai báo chính xác địa chỉ email, mật khẩu truy cập đã đăng ký với Công ty và mã số trên thẻ VTOS được Công ty cấp cho Khách hàng. .
   4.2.4. Đối với phương thức Giao dịch khác: theo quy định của Công ty.
   4.2.5. Giao dịch được thực hiện bởi người được Khách hàng ủy quyền được coi là Giao dịch của Khách hàng.
   4.3 Khi thực hiện các phương thức Giao dịch điện tử, Khách hàng đồng ý rằng:
   4.3.1. Giao dịch điện tử luôn tiềm ẩn các rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn ở các rủi ro do lộ mật khẩu, lộ mã số giao dịch, bị người thứ ba truy cập một cách bất hợp pháp, bị gián đoạn, ngừng trệ giao dịch do lỗi thiết bị, lỗi đường truyền, bị virus, trộm cắp hoặc phá hoại và những rủi ro khách quan khác. Khách hàng đồng ý miễn trừ cho Công ty (bao gồm cả Giám đốc và nhân viên của Công ty) mọi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm bồi thường các thiệt hại (nếu có) phát sinh từ những rủi ro nêu trên.
   4.3.2. Đối với một số loại Giao dịch đặc biệt, căn cứ theo nhận định của Công ty và để đảm bảo an toàn cho Khách hàng, Công ty có thể yêu cầu Khách hàng đăng ký bổ sung trước khi thực hiện Giao dịch.
   4.3.3. Khi Công ty chấp thuận Giao dịch của Khách hàng qua điện thoại và/hoặc qua giao dịch trực tuyến và/hoặc bằng phương thức điện tử khác, bản ghi âm cuộc gọi (đối với Giao dịch qua điện thoại) và bản ghi trên hệ thống (đối với Giao dịch trực tuyến, hoặc phương tiện điện tử khác) được lưu tại Công ty là chứng từ gốc phản ánh nội dung Giao dịch và có hiệu lực pháp lý ràng buộc đối với Khách hàng.
   Điều 5: Quyền, nghĩa vụ và cam kết của Khách hàng
   5.1 Khách hàng có quyền sở hữu toàn bộ số dư tiền gửi và chứng khoán lưu ký trong Tài khoản, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.
   5.2 Trừ trường hợp Khách hàng và Công ty có thỏa thuận khác, Số dư tiền gửi trong Tài khoản của Khách hàng được hưởng lãi suất theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn theo công bố của Ngân hàng nơi Công ty lưu giữ tiền gửi của Khách hàng.
   5.3 Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ các quy trình Giao dịch và quy định của Công ty về giao dịch chứng khoán. Khi Lệnh giao dịch chứng khoán của Khách hàng được khớp, số chứng khoán mua được và/hoặc số tiền nhận được sẽ được chuyển vào Tài khoản theo quy định của Công ty phù hợp với quy định hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán và Pháp luật, trừ khi gặp sự kiện bất khả kháng.
   5.4 Trừ khi Công ty hoặc Pháp luật có quy định khác, khi Khách hàng thực hiện giao dịch mua chứng khoán, số dư tiền trên Tài khoản phải bằng hoặc lớn hơn tổng giá trị chứng khoán được đặt lệnh cộng phí dịch vụ ước tính; khi Khách hàng đặt lệnh bán chứng khoán, số dư chứng khoán trong Tài khoản phải đủ về số lượng và trong tình trạng có thể giao dịch được.
   5.5 Trong trường hợp lệnh mua hoặc lệnh bán của Khách hàng đã được thực hiện khi không đáp ứng được yêu cầu nêu tại Khoản 5.4 Điều này, Khách hàng có trách nhiệm thanh toán số tiền chênh lệch còn thiếu giữa số dư Tài khoản và giá trị giao dịch (trong trường hợp đặt lệnh mua) hoặc chuyển đủ số chứng khoán đã bán vào tài khoản mở tại Công ty trước ngày thanh toán (trong trường hợp đặt lệnh bán). Nếu Khách hàng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trên đây Công ty được quyền trích tiền hoặc bán một phần hoặc toàn bộ Chứng khoán có trong tài khoản của Khách hàng để thu hồi nợ. Trong trường hợp này, Công ty được quyền đóng Tài khoản và có quyền yêu cầu Khách hàng bồi thường mọi tổn thất và chi phí phát sinh cho Công ty.
   5.6 Khi Lệnh giao dịch chứng khoán đã được đặt, Khách hàng chỉ được phép sửa, huỷ một phần hoặc toàn bộ Lệnh giao dịch chứng khoán đã đặt trong trường hợp Lệnh giao dịch chứng khoán chưa được khớp lệnh, và việc sửa đổi, huỷ bỏ này được gửi trong thời gian và theo hình thức mà Công ty quy định, phù hợp với quy định của Pháp luật và của Sở Giao dịch chứng khoán.
   5.7 Khách hàng đồng ý rằng luôn có những rủi ro tiềm ẩn đối với việc truyền lệnh từ Công ty đến Sở Giao dịch Chứng khoán, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi các rủi ro nêu tại Khoản 4.3.1 Điều 4 trên đây, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện một cách kịp thời và chính xác Lệnh giao dịch chứng khoán của Khách hàng. Khách hàng đồng ý rằng Công ty cũng như Sở Giao dịch Chứng khoán không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trong trường hợp các rủi ro đã nêu ảnh hưởng đến việc thực hiện Lệnh giao dịch chứng khoán của Khách hàng.
   5.8 Khách hàng có trách nhiệm tự kiểm tra kết quả giao dịch bằng các phương thức được Công ty hỗ trợ. Công ty có thể, nhưng không có nghĩa vụ, gửi thông báo kết quả khớp lệnh cho Khách hàng bằng phương thức Khách hàng đã đăng ký. Bất kỳ thắc mắc, khiếu nại nào đối với kết quả khớp lệnh cần được gửi đến Công ty chậm nhất là vào ngày giao dịch tiếp theo. Sau thời gian trên, Khách hàng không có phản hồi được coi là đã chấp nhận một cách không huỷ ngang kết quả khớp lệnh.
   5.9 Khi đặt lệnh mua hoặc bán chứng khoán, Khách hàng mặc nhiên thừa nhận những rủi ro trong giao dịch chứng khoán và thừa nhận rằng Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Khách hàng hay với bất kỳ bên thứ ba nào đối với các thiệt hại, tổn thất, chi phí hoặc nghĩa vụ tài chính phát sinh cho Khách hàng hoặc bên thứ ba đó trong các trường hợp rủi ro đó.
   5.10 Khách hàng có quyền rút một phần hoặc toàn bộ tiền và chứng khoán khỏi Tài khoản khi có nhu cầu hoặc khi chấm dứt Hợp đồng với điều kiện tiền và chứng khoán này không bị ràng buộc, dùng làm tài sản đảm bảo hoặc hạn chế bởi bất kỳ nghĩa vụ nào khác.
   5.11 Khách hàng có quyền yêu cầu Công ty chuyển một phần hoặc toàn bộ số dư tiền trên Tài khoản vào một tài khoản khác phù hợp với quy định của Pháp luật, Công ty chỉ thực hiện việc chuyển khoản khi số dư tiền gửi trong Tài khoản trong phạm vi số tiền được phép giao dịch và không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ nào.
   5.12 Khách hàng là người có đủ năng lực hành vi dân sự và thẩm quyền để ký kết Hợp đồng này, các thông tin ghi trên Giấy đề nghị mở tài khoản và các tài liệu khác do Khách hàng cung cấp là đầy đủ, trung thực. Khách hàng cam kết thông báo ngay cho Công ty về những thay đổi có liên quan.
   5.13 Khách hàng đã tìm hiểu và được hướng dẫn đầy đủ về các quy định khi giao dịch với Công ty và cam kết tuân thủ các quy định của Công ty. Khách hàng đồng ý rằng khi Khách hàng đặt lệnh mua hoặc bán chứng khoán sẽ không vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ quy định nào của Công ty và Pháp luật về giao dịch chứng khoán.
   5.14 Trường hợp Khách hàng uỷ quyền cho người khác giao dịch, Khách hàng phải tuân thủ các quy định của Công ty và Pháp luật về uỷ quyền giao dịch. Khách hàng chịu trách nhiệm cuối cùng về các nghĩa vụ phát sinh do người được uỷ quyền thực hiện trong phạm vi uỷ quyền. Khách hàng đồng ý và cam kết rằng văn bản ủy quyền có đầy đủ chữ ký (hoặc điểm chỉ) của Khách hàng sẽ có hiệu lực ràng buộc mọi trách nhiệm của Khách hàng đối với các giao dịch do người được ủy quyền thực hiện, kể cả khi ủy quyền đó chưa được công chứng/chứng thực.
   5.15 Sau khi lệnh bán chứng khoán của Khách hàng đã được khớp và tiền bán chứng khoán chưa về Tài khoản, trong trường hợp Khách hàng có đề nghị, Công ty có thể vay ứng trước tiền bán theo thỏa thuận giữa Khách hàng và Công ty. Khách hàng đồng ý rằng Công ty có toàn quyền trích tiền từ Tài khoản để thanh toán số tiền Khách hàng đã được vay ứng trước và phí dịch vụ.
   5.16 Ngoài các quyền được pháp luật Việt Nam cho phép, để thanh toán các nghĩa vụ đến hạn và phải thanh toán của Khách hàng cho Công ty (kể cả các phí dịch vụ phát sinh), Khách hàng đồng ý rằng Công ty được quyền khấu trừ, mà không cần gửi bất kỳ thông báo nào cho Khách hàng (hoặc bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác) (i) số dư tiền gửi/chứng khoán trên bất kỳ và tất cả các tài khoản của Khách hàng tại Công ty và (ii) bất kỳ khoản nợ nào khác của Khách hàng đối với Công ty, để bù trừ các nghĩa vụ của Khách hàng đối với Công ty.
   5.17 Khách hàng có trách nhiệm thông báo cho Công ty bất kỳ sai lệch hoặc thắc mắc gì liên quan đến các thông tin thể hiện trong Thông báo của Công ty trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được Thông báo. Việc Công ty không nhận được thông tin gì từ Khách hàng trong thời hạn nêu trên này coi như Khách hàng đã chấp nhận một cách không huỷ ngang Thông báo.
   5.18 Khách hàng có trách nhiệm duy trì khả năng tiếp nhận thông báo của số điện thoại, số fax, địa chỉ email, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với Công ty và có trách nhiệm cập nhật cho Công ty bất kỳ thay đổi gì liên quan đến số điện thoại, số fax, địa chỉ email hoặc địa chỉ liên lạc đã được đăng ký để nhận Thông báo từ Công ty. Trong trường hợp Khách hàng vi phạm nghĩa vụ này, Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm gì đối với những hậu quả phát sinh từ việc Khách hàng không nhận được Thông báo. Khách hàng đồng ý bồi thường cho Công ty mọi thiệt hại phát sinh từ việc Khách hàng vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều này.
   5.19 Khách hàng cam kết rằng, Công ty không phải chịu trách nhiệm đối với: (i) bất kỳ thiệt hại, chi phí, tổn thất và nghĩa vụ tài chính hoặc việc suy giảm giá trị nào liên quan đến Tài khoản, trừ khi thiệt hại phát sinh do lỗi cố ý trực tiếp của Công ty, và/hoặc (ii) bất kỳ khoản thiệt hại gián tiếp, thiệt hại mang tính hệ quả hoặc tiền phạt nào mà Khách hàng phải chịu. Khách hàng từ bỏ không hủy ngang và vô điều kiện bất kỳ quyền nào cho phép Khách hàng khởi kiện Công ty, trái với các thỏa thuận mà Khách hàng đã cam kết tại Hợp đồng này.
   5.20 Khách hàng có trách nhiệm bảo mật các thông tin liên quan đến Tài khoản, mật khẩu và Mã số PIN và phải thông báo ngay cho Công ty khi các thông tin này bị mất hoặc bị tiết lộ. Đối với Khách hàng là tổ chức, người đăng ký Giao dịch trực tuyến và qua điện thoại được mặc định là người có đủ thẩm quyền tiếp nhận và sử dụng Mã số PIN và Khách hàng tự chịu trách nhiệm về việc giao thẩm quyền sử dụng và bảo mật Mã số PIN trong tổ chức của mình. Công ty không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại hoặc chi phí phát sinh cho Khách hàng liên quan đến việc các thông tin Tài khoản và Mã số PIN bị tiết lộ, trừ khi do lỗi của Công ty.
   Điều 6: Quyền, nghĩa vụ và cam kết của Công ty
   6.1 Công ty có nghĩa vụ thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, trong phạm vi Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty, phù hợp với nội dung của Hợp đồng này và các thỏa thuận khác giữa Khách hàng và Công ty. Công ty không chịu trách nhiệm về các quyết định giao dịch của Công ty.
   6.2 Công ty quản lý số dư tiền gửi và chứng khoán trong Tài khoản tách biệt với tài sản của Công ty và chỉ được sử dụng để thực hiện các Giao dịch của Khách hàng hoặc để thực hiện nghĩa vụ của Khách hàng đối với Công ty theo quy định của Hợp đồng này hoặc các thoả thuận khác giữa Khách hàng và Công ty.
   6.3 Công ty có trách nhiệm nhận và truyền Lệnh giao dịch chứng khoán của Khách hàng lên Sở Giao dịch Chứng khoán và có trách nhiệm nỗ lực ở mức cao nhất để thực hiện một cách chính xác và nhanh chóng Lệnh giao dịch chứng khoán của Khách hàng.
   6.4 Trong trường hợp Công ty là bên mua trong các giao dịch lô lẻ với Khách hàng, Công ty thông báo giá mua chứng khoán lô lẻ và Công ty không thu phí môi giới của Khách hàng, trừ khi có quy định khác.
   6.5 Công ty sẽ duy trì trong hệ thống, sổ sách của mình (theo thông lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật) ghi nhận hạch toán số tiền gửi, chứng khoán và các nghĩa vụ nợ của Khách hàng. Khách hàng chấp nhận nội dung các bút toán ghi sổ và/hoặc trong hệ thống về số tiền gửi, chứng khoán và các nghĩa vụ nợ của Khách hàng được ghi nhận trong sổ sách và hệ thống đó, trừ khi Khách hàng có chứng cứ chứng minh rằng nội dung các bút toán ghi sổ và/hoặc trong hệ thống đó không chính xác.
   6.6 Công ty sẽ cung cấp Sao kê tài khoản cho Khách hàng theo định kỳ hàng tháng tại Quầy giao dịch của Công ty hoặc bằng phương thức khác theo quy định của Công ty hoặc do hai bên thoả thuận. Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu sao kê tài khoản đột xuất, Công ty sẽ cung cấp Sao kê tài khoản cho khách hàng trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu và Khách hàng sẽ phải trả phí sao kê theo yêu cầu theo quy định của Công ty.
   6.7 Công ty gửi thông tin, Sao kê tài khoản (sau đây gọi chung là “Thông báo”) cho Khách hàng bằng một trong các phương thức sau theo lựa chọn của Công ty: (i) gửi thư, tin nhắn SMS, gọi điện, gửi fax, gửi email đến địa chỉ tương ứng (địa chỉ nhận thư, số điện thoại, số fax, địa chỉ email) mà Khách hàng đã đăng ký với Công ty, hoặc (ii) đăng tải trên website www.vndirect.com.vn, hoặc (iii) theo hình thức khác phù hợp với quy định của Pháp luật. Khách hàng được coi là đã nhận được Thông báo khi Công ty đã gửi Thông báo đi theo phương thức quy định. Công ty không chịu trách nhiệm về việc Khách hàng không nhận được thông báo, kết quả khớp lệnh do lỗi của Khách hàng và/hoặc bên thứ ba.
   6.8 Công ty cam kết bảo mật các thông tin liên quan đến Tài khoản của Khách hàng trừ trường hợp (i) phải cung cấp theo quy định của Pháp luật, (ii) được sự đồng ý của Khách hàng, hoặc (iii) Công ty cung cấp cho các bên cung cấp dịch vụ của mình phục vụ cho quản trị, hoạt động của mình và các bên cung cấp dịch vụ này phải cam kết bảo mật các thông tin của Khách hàng.
   Điều 7: Sửa đổi, bổ sung, chấm dứt Hợp đồng

   7.1 Công ty có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của Hợp đồng (bao gồm Phần Điều khoản chính, các điều khoản riêng biệt, và các văn bản quy định tại Khoản 9.3 Điều 9 dưới đây). Văn bản sửa đổi/bổ sung Hợp đồng sẽ được Công ty thông báo cho Khách hàng ít nhất là mười (10) ngày trước ngày áp dụng. Khách hàng đồng ý rằng trong trường hợp Công ty đã thông báo yêu cầu Khách hàng ký văn bản sửa đổi/bổ sung Hợp đồng nhưng Khách hàng không ký lại/không gửi lại cho Công ty và cũng không có văn bản phản đối việc sửa đổi/bổ sung Hợp đồng thì được coi là Khách hàng chấp thuận với việc sửa đổi/bổ sung. Trường hợp này, nội dung sửa đổi/bổ sung Hợp đồng sẽ có hiệu lực ràng buộc đối với Khách hàng với điều kiện là Công ty có thông báo công khai trên website www.vndirect.com.vn về nội dung sửa đổi/bổ sung được áp dụng với Khách hàng.
   7.2 Hợp đồng có thể được chấm dứt trong các trường hợp:
   7.2.1. Khách hàng có yêu cầu chấm dứt Hợp đồng và đã hoàn tất các nghĩa vụ đối với Công ty;
   7.2.2. Công ty có thông báo chấm dứt Hợp đồng do Khách hàng vi phạm quy định của Hợp đồng này hoặc vi phạm pháp luật;
   7.2.3. Khách hàng là cá nhân bị chết, mất năng lực hành vi, bị kết án là phạm tội; Khách hàng là tổ chức bị giải thể, phá sản;
   7.2.4. Trường hợp bất khả kháng kéo dài sáu (06) tháng mà không thể khắc phục được; hoặc
   7.2.5. Công ty bị giải thể, bị phá sản, bị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép hoạt động.
   7.3 Khi Hợp đồng chấm dứt theo các trường hợp quy định tại Điều 7.2 trên đây, các bên hoặc người thừa kế hoặc kế nhiệm hợp pháp vẫn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Khách hàng đối với Công ty.
   Điều 8: Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

   8.1 Hợp đồng này được giải thích và điều chỉnh bởi Pháp luật Việt Nam. Các nội dung không được quy định tại Hợp đồng này sẽ được các bên hiểu và áp dụng theo đúng quy định của Pháp luật.
   8.2 Mọi tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng/ hoà giải giữa các bên. Trường hợp tranh chấp không giải quyết được bằng thương lượng/hoà giải, các bên có quyền yêu cầu Toà án có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết.
   Điều 9: Điều khoản thi hành
   9.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký ghi tại phần đầu Hợp đồng. Các thỏa thuận trước đây (nếu có) giữa Công ty và Khách hàng trái với quy định tại Hợp đồng này đều chấm dứt hiệu lực.
   9.2 Nếu một hoặc một số điều khoản của Hợp đồng này không có hiệu lực hay trở thành không có hiệu lực thì điều khoản không có hiệu lực đó sẽ được coi như không có trong Hợp đồng, các điều khoản còn lại không bị ảnh hưởng và vẫn giữ nguyên hiệu lực.
   9.3 Hợp đồng này được hiểu bao gồm Phần Điều Khoản Chính của Hợp đồng cùng với tất cả các Phụ lục kèm theo, bao gồm nhưng không giới hạn ở Giấy yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán, Phiếu đăng ký dịch vụ, Điều khoản riêng biệt, Hợp đồng về giao dịch ký quỹ, Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin, Lệnh giao dịch, Hợp đồng ủy quyền (nếu có) và bất kỳ văn bản nào được ký giữa Khách hàng với Công ty.
   9.4 Công ty có quyền chuyển giao việc thực hiện hợp đồng này cho bên thứ ba mà không cần có sự chấp thuận của Khách hàng nhưng phải thông báo cho Khách hàng về việc chuyển giao trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày chuyển giao. Khách hàng không có quyền chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình cho bên thứ ba, trừ khi được sự đồng ý của Công ty.

   Hỏi đáp Chat với chúng tôi