POWER RATINGS THỊ TRƯỜNG CHUNG
20/10/2016
STT Mã CK PRs Giá PRs 4 phiên trước +/-Giá vs 4 p.trước Xem đồ thị Xem tin tức Thêm vào watch list
  1 STG
7
26.0
4
14.28%
  2 ELC
7
27.5
4
7.42%
  3 BMP
7
203.5
6
1.75%
  4 SBA
6
11.45
0
7.00%
  5 NBB
6
19.7
0
1.54%
  6 VCS
6
138.2
3
0.87%
  7 PGC
6
13.0
4
1.16%
  8 AMD
6
14.5
4
10.26%
  9 HAX
5
36.7
0
3.96%
  10 HTI
5
19.3
4
1.04%
STT Mã CK PRs Giá PRs 4 phiên trước +/-Giá vs 4 p.trước Xem đồ thị Xem tin tức Thêm vào watch list
  1 SBA
6
11.45
0
7.00%
  2 NBB
6
19.7
0
1.54%
  3 HAX
5
36.7
0
3.96%
  4 BHS
3
17.5
-2
0.28%
  5 HPG
4
41.15
-1
1.85%
  6 DPS
0
3.4
-4
13.33%
  7 VOC
4
33.1
0
27.79%
  8 SDA
4
7.2
0
2.85%
  9 BCC
4
16.1
0
2.54%
  10 S99
4
5.4
0
10.20%
STT Mã CK PRs Giá PRs 4 phiên trước +/-Giá vs 4 p.trước Xem đồ thị Xem tin tức Thêm vào watch list
  1 ATA
-5
0.72
0
-20.87%
  2 KPF
-5
5.59
-4
-1.92%
  3 ACM
-5
1.9
0
-5.00%
  4 DIC
-5
6.55
0
-1.50%
  5 QBS
-4
5.82
-2
-2.18%
  6 TVB
-4
6.8
3
-12.82%
  7 HDC
-4
11.9
-1
-4.03%
  8 LDG
-4
6.5
-1
-6.34%
  9 SHN
-4
9.5
2
-5.94%
  10 MHC
-4
6.8
-2
-5.55%
STT Mã CK PRs Giá PRs 4 phiên trước +/-Giá vs 4 p.trước Xem đồ thị Xem tin tức Thêm vào watch list
  1 TVB
-4
6.8
3
-12.82%
  2 SHN
-4
9.5
2
-5.94%
  3 ATA
-5
0.72
0
-20.87%
  4 VTV
-1
19.7
4
-5.74%
  5 PVS
-1
20.6
4
-4.18%
  6 AAA
-1
30.8
4
-1.91%
  7 DIC
-5
6.55
0
-1.50%
  8 ACM
-5
1.9
0
-5.00%
  9 DLG
-2
5.48
3
-2.14%
  10 TOP
-1
3.3
3
-19.51%