POWER RATINGS THỊ TRƯỜNG CHUNG
20/01/2017
STT Mã CK PRs Giá PRs 4 phiên trước +/-Giá vs 4 p.trước Xem đồ thị Xem tin tức Thêm vào watch list
  1 VNR
8
25.7
4
9.36%
  2 PIV
7
12.9
7
40.21%
  3 PHC
7
12.1
6
3.41%
  4 DHG
7
109.8
0
5.47%
  5 HBC
6
32.25
7
0.15%
  6 CTD
6
186.9
-2
5.00%
  7 ACB
6
23.1
6
5.96%
  8 CTS
5
7.3
0
15.87%
  9 ADS
5
22.25
0
8.00%
  10 VIS
5
22.9
6
1.10%
STT Mã CK PRs Giá PRs 4 phiên trước +/-Giá vs 4 p.trước Xem đồ thị Xem tin tức Thêm vào watch list
  1 CTD
6
186.9
-2
5.00%
  2 DHG
7
109.8
0
5.47%
  3 CTS
5
7.3
0
15.87%
  4 ADS
5
22.25
0
8.00%
  5 BID
5
16.65
0
5.37%
  6 VIX
0
5.8
-5
9.43%
  7 CVT
2
41.4
-2
8.37%
  8 CTG
4
17.9
0
8.48%
  9 VNR
8
25.7
4
9.36%
  10 PVC
0
8.1
-4
1.24%
STT Mã CK PRs Giá PRs 4 phiên trước +/-Giá vs 4 p.trước Xem đồ thị Xem tin tức Thêm vào watch list
  1 KSK
-5
1.0
0
-9.09%
  2 KLF
-5
2.0
-2
0.00%
  3 PPI
-5
1.93
-5
-8.09%
  4 TNT
-5
1.97
-5
-6.19%
  5 HAR
-5
2.36
-5
-5.97%
  6 DRC
-5
30.0
-2
-5.36%
  7 KSA
-5
1.44
-5
-1.36%
  8 SGO
-5
1.2
-5
0.00%
  9 HKB
-5
1.7
-5
-10.52%
  10 VIG
-5
1.3
0
-7.14%
STT Mã CK PRs Giá PRs 4 phiên trước +/-Giá vs 4 p.trước Xem đồ thị Xem tin tức Thêm vào watch list
  1 BVH
-4
60.9
2
-1.13%
  2 TVB
0
16.0
5
-12.08%
  3 KSK
-5
1.0
0
-9.09%
  4 VIG
-5
1.3
0
-7.14%
  5 MCG
-4
1.93
0
-4.92%
  6 TTH
-4
6.2
0
0.00%
  7 DBC
-4
33.8
0
-6.62%
  8 KSH
-2
1.89
1
-19.23%
  9 HID
-3
14.9
0
-7.45%
  10 KLF
-5
2.0
-2
0.00%