POWER RATINGS THỊ TRƯỜNG CHUNG
10/03/2017
STT Mã CK PRs Giá PRs 4 phiên trước +/-Giá vs 4 p.trước Xem đồ thị Xem tin tức Thêm vào watch list
  1 SDI
8
64.6
6
8.02%
  2 NTB
7
0.6
0
19.99%
  3 NLG
7
25.4
4
10.91%
  4 DXG
7
18.6
6
1.08%
  5 CVT
7
57.9
7
1.04%
  6 SVC
7
53.8
7
1.89%
  7 HHG
7
10.9
5
11.22%
  8 LCG
7
7.48
6
4.61%
  9 HD2
7
16.5
6
5.09%
  10 PVA
6
1.0
0
11.11%
STT Mã CK PRs Giá PRs 4 phiên trước +/-Giá vs 4 p.trước Xem đồ thị Xem tin tức Thêm vào watch list
  1 NTB
7
0.6
0
19.99%
  2 PVA
6
1.0
0
11.11%
  3 SD5
6
10.6
0
10.41%
  4 DHG
6
121.1
0
5.30%
  5 SEA
2
15.5
-3
16.54%
  6 NTC
4
55.0
-1
12.24%
  7 NBB
5
22.0
0
4.76%
  8 LHG
2
20.85
-3
6.92%
  9 MBB
5
14.4
0
3.22%
  10 TIS
6
11.7
2
12.49%
STT Mã CK PRs Giá PRs 4 phiên trước +/-Giá vs 4 p.trước Xem đồ thị Xem tin tức Thêm vào watch list
  1 KMR
-5
4.65
-5
-2.10%
  2 GAS
-5
55.8
-4
-4.12%
  3 DAG
-5
12.8
-5
-0.38%
  4 SIC
-5
7.6
-4
-2.56%
  5 EVE
-5
22.0
-3
-1.78%
  6 ATG
-4
2.6
-1
-10.95%
  7 HVN
-4
32.2
-4
-0.61%
  8 CMI
-4
6.0
-4
0.00%
  9 NAF
-4
30.2
-2
-0.65%
  10 TCH
-4
16.15
-3
-0.30%
STT Mã CK PRs Giá PRs 4 phiên trước +/-Giá vs 4 p.trước Xem đồ thị Xem tin tức Thêm vào watch list
  1 KLF
1
2.8
6
-6.66%
  2 SAM
-1
8.63
4
-4.42%
  3 PTL
-2
2.54
3
-1.93%
  4 VPH
1
12.2
6
-5.05%
  5 FIT
-1
5.0
4
-1.96%
  6 TVB
2
14.8
6
-16.38%
  7 NVL
0
68.0
4
-1.30%
  8 KSK
-2
1.2
1
-7.69%
  9 ATG
-4
2.6
-1
-10.95%
  10 TVC
1
12.5
4
-6.71%