VNDIRECT: Công bố Ngày đăng ký cuối cùng và Nghị quyết HĐQT

01:34 PM - 08/03/2019 - VNDIRECT

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT công bố Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cho cổ đông hiện hữu và Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 08/3/2019.

  • Tin mới
  • Tin khác