HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ NỘP TIỀN TRỰC TUYẾN QUA STB-IB@NKING

 

Bước 1: Đăng nhập

Đăng nhập dịch vụ ngân hàng trực tuyến STB-iB@nking ở địa chỉ:

https://www.isacombank.com.vnA. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Bước 2: Khởi tạo lệnh thanh toán

- Chọn Tab Quản lý giao dịch 

- Chọn Menu “Chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán”

- Chọn tài khoản “Cá nhân/ Đơn vị chuyển” là: theo nhu cầu khách hàng

- Chọn Tên Công ty “CONG TY CHUNG KHOAN VNDIRECT” 

- Nhập số tài khoản chứng khoán vào ô “Thông tin tìm kiếm”  Bấm nút “Lấy thông tin” 

Lưu ý: Phải bấm nút “Lấy thông tin” để lấy dữ liệu của Đối tác “Tên chủ tài khoản chứng khoán” & “Số tài khoản chứng khoán”

- Nhập “ Số tiền cần nộp”

- Nhập nội dung diễn giải

- Bấm nút “Tiếp tục”


Bước 3: Xác thực giao dịch

- Kiểm tra/Xác nhận Thông tin nộp tiền

- Nhập “Mật khẩu giao dịch” (Mã OTP) để hoàn tất việc nộp tiền


Bước 4: Hệ thống tự hiển thị thông báo TRẠNG THÁI GIAO DỊCH “THÀNH CÔNG” HAY “THẤT BẠI”


B. ĐỐI VỚI KH TỔ CHỨC

* Đối với user tạo:

Bước 1: 

- Chọn Tab Quản lý giao dịch

- Chọn Menu “Chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán”

- Chọn tài khoản “Cá nhân/ Đơn vị chuyển” là: theo nhu cầu khách hàng

- Chọn Tên Công ty “CONG TY CHUNG KHOAN VNDIRECT” 

- Nhập số tài khoản chứng khoán vào ô“Thông tin tìm kiếm”  Bấm nút “Lấy thông tin” 

Lưu ý: Phải bấm nút “Lấy thông tin” để lấy dữ liệu của Đối tác “Tên chủ tài khoản chứng khoán” & “Số tài khoản chứng khoán”

- Nhập “ Số tiền cần nộp”

- Nhập nội dung diễn giải

- Bấm nút “Tiếp tục"


Bước 2:  

- Kiểm tra/Xác nhận Thông tin nộp tiền

- Chọn người duyệt

- Nhập “Mật khẩu giao dịch” (Mã OTP) 

- Nhấn nút “Gửi” để hoàn tất duyệt giao dịch


* Đối với user duyệt:

- Chọn Tab Quản lý giao dịch

- Chọn Menu “Giao dịch chờ duyệt”

- Chọn giao dịch muốn duyệt và “Mật khẩu giao dịch” (Mã OTP) để hoàn tất duyệt giao dịch