Rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

2016-12-02 21:36:00.0 - VietStock
Đây là quy định mới tại Thông tư 24/2016/TT-BCT quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng do Bộ Công Thương ban hành.

Theo đó, một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng, bao gồm:

  • Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy trình thực hiện tiếp cận điện năng quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/ 2013. Đối tượng phải áp dụng quy định này là khách hàng sử dụng điện có đề nghị đấu nối vào lưới điện phân phối; Đơn vị phân phối điện; Đơn vị phân phối điện và bán lẻ điện; Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
  • Sửa đổi, bổ sung Điều 25 Thông tư số 43/2013/TT-BCT. Trong đó, đối với các công trình trạm biến áp trung áp có tổng dung lượng lớn hơn 2,000 kVA, Chủ đầu tư các dự án có nhu cầu bổ sung, điều chỉnh trong Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo nội dung được quy định tại Khoản 2 Điều 22 của Thông tư này và gửi Sở Công Thương thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Đồng thời, về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 27 Thông tư số 43/2013/TT-BCT như sau: Chủ đầu tư các dự án điện lực có trách nhiệm thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện theo đúng Quy hoạch phát triển điện lực đã được duyệt; định kỳ hàng năm báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực về tình hình triển khai thực hiện dự án.

Trước ngày 15/7 và ngày 15/1 hàng năm, đơn vị phân phối điện có trách nhiệm báo cáo định kỳ 6 tháng và cả năm với cơ quan quản lý quy hoạch tình hình đầu tư xây dựng các công trình điện và thực hiện đấu nối của các khách hàng sử dụng lưới điện phân phối có trạm điện riêng.

Ngoài ra, kinh phí phục vụ công tác quản lý, thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực hàng năm được bố trí từ ngân sách nhà nước và thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương./.

  • Tin mới
  • Tin khác