Năm 2017, TP HCM sẽ vào đợt "cao điểm" cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

2016-12-19 10:27:00.0 - NDH
(NDH) Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Thanh Liêm vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ban ngành TP HCM thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố giai đoạn 2016-2018.

Theo đó, Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm chỉ đạo Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp TP HCM khẩn trương rà soát, trình UBND thành phố ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa tại các doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hóa.

Căn cứ danh sách các tổ chức tư vấn được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo công bố của Bộ Tài chính, lựa chọn, chỉ định đơn vị tư vấn cổ phần hóa có đủ năng lực, kinh nghiệm.

Thẩm định, trình UBND thành phố phương án cổ phần hóa doanh nghiệp đúng đắn song song với việc xác định đúng và đủ giá trị doanh nghiệp, đảm bảo đến cuối năm 2017 phải hoàn thành cơ bản việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (DNNN). Trường hợp một số doanh nghiệp có khó khăn vướng mắc phức tạp, đến cuối năm 2018 phải hoàn thành.

Đề xuất tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại các tổng công ty, công ty mẹ, các doanh nghiệp độc lập sau cổ phần hóa đối với các doanh nghiệp chủ lực.

Rà soát, đề xuất kế hoạch cổ phần hóa đối với doanh nghiệp độc quyền nhằm mang lại chất lượng dịch vụ công ích tối đa cho người dân.

Đối với các doanh nghiệp công ích tại các quận - huyện phải phân tích kỹ nhiều vấn đề, không chỉ dựa trên một tiêu chí (% doanh thu sản phẩm dịch vụ công ích đặt hàng từ ngân sách nhà nước).

Rà soát, tham mưu UBND thành phố kế hoạch thoái vốn đối với phần vốn của các tổng công ty, công ty mẹ tại các công ty cổ phần có tỷ lệ dưới 50% (hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, không có tiềm năng tăng trưởng, quy mô nhỏ, lĩnh vực hoạt động không phù hợp với chiến lược kinh doanh của các tổng công ty nhà nước), tổng công ty, công ty mẹ không thể định hướng, chi phối hoạt động của doanh nghiệp.

"Ban Chỉ đạo cổ phần hóa các DNNN TP HCM (sau khi thành lập) phải thực hiện công bố công khai trong bản cáo bạch cho các nhà đầu tư tìm hiểu rõ trước khi quyết định mua cổ phần.

Cụ thể là đối với các dự án, các khoản góp vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, các tài sản cố định doanh nghiệp đã chuyển nhượng trong giai đoạn từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm tổ chức bán cổ phần lần đầu; tránh tình trạng thắc mắc, khiếu kiện của các nhà đầu tư”, Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm cũng chỉ đạo Sở Tài chính TP HCM kiểm tra, rà soát ngay việc quản lý, sử dụng mặt bằng, nhà, đất của từng DNNN thực hiện cổ phần hóa.

Kiên quyết thu hồi đối với các mặt bằng nhà, đất sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích, không đúng công năng, không phù hợp quy hoạch, để bán đấu giá tạo nguồn thu cho ngân sách để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Đối với những mặt bằng nhà, đất tại địa bàn trung tâm, có vị trí quan trọng ảnh hưởng an ninh - quốc phòng và các địa bàn xung yếu, cần được xem xét xử lý, thu hồi giữ lại để phục vụ nhu cầu sử dụng của thành phố.

Chủ động đẩy mạnh rà soát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng mặt bằng, nhà, đất của các doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn thành phố (đặc biệt là các cơ sở nhà, đất đang để trống, cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ diện tích).

Kiên trì kiến nghị Bộ Tài chính thu hồi, bán đấu giá, nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách Trung ương và thành phố, tạo nguồn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thực hiện 07 chương trình đột phá.

Sở Tài chính TP HCM cũng được giao chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan và các Tổng công ty, công ty mẹ rà soát, đề xuất xử lý phần vốn góp của các Tổng công ty, công ty mẹ thuộc diện cổ phần hóa tại các công ty liên doanh (được góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất).

Hướng xử lý là khẩn trương thoái vốn để thu hồi vốn về Tổng công ty, Công ty mẹ (nếu đạt tiêu chí: ngành nghề lĩnh vực kinh doanh thuộc diện Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối; có hiệu quả cao, tiềm năng phát triển tốt, khả năng thoái vốn giá trị cao). Tập trung tiến hành thoái vốn, hoàn thành trước ngày 30/6/2017 (chọn tổ chức tư vấn có kinh nghiệm quốc tế để tối đa hóa lợi ích của Nhà nước).

Chuyển phần vốn góp tại các công ty liên doanh về DNNN thuộc diện giữ nguyên 100% vốn Nhà nước (nếu đạt tiêu chí: ngành nghề lĩnh vực kinh doanh thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ cổ phần chi phối; giá trị quyền sử dụng đất đem góp vốn liên doanh có vị trí thuộc địa bàn trung tâm, giá trị cao, hoặc có vị trí ảnh hưởng quan trọng đến an ninh - quốc phòng; liên doanh hoạt động có hiệu quả và tiềm năng phát triển tốt).

Đối với vốn góp tại các công ty liên doanh còn lại, có hoạt động kinh doanh gắn chặt với hoạt động kinh doanh chính và chiến lược phát triển của các tổng công ty nhà nước, giao cho các tổng công ty kế thừa các khoản đầu tư này tính vào giá trị doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa.

  • Tin mới
  • Tin khác