Công ty quản lý quỹ trong nước đang quản lý khối tài sản 146.000 tỷ đồng, tăng 17,7% năm trước

2016-12-21 10:12:00.0 - NDH
(NDH) Đến nay, về cơ bản UBCKNN đã ban hành đầy đủ các cơ chế, chính sách về tổ chức và hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán theo thông lệ quốc tế.

Theo công bố của Ủy ban chứng khoán nhà nước,số lượng CTCK hoạt động bình thườnglà 79 công ty (giảm 25% tổng số CTCK), năng lực tài chính và công tác quản trị rủi ro của các CTCK đã từng bước được nâng cao hơn.

Số lượng Công ty Quản lý quỹ đang hoạt động bình thường 46 công ty, với tổng số vốn điều lệ là 3.785 tỷ đồng, quản lý tổng khối lượng tài sản hơn 146 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 17,7% so với cuối năm 2015; số lượng quỹ đại chúng tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là các quỹ mở, mô hình quỹ mở được đánh giá là hiện đại, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Về hoạt động đầu tư, số lượng tài khoản nhà đầu tư đạt khoảng 1,67 triệu tài khoản, tăng 6% so với cuối năm 2015.

Đến nay, về cơ bản UBCKNN đã ban hành đầy đủ các cơ chế, chính sách về tổ chức và hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán theo thông lệ quốc tế. UBCKNN đã trình Bộ ban hành Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán 9CTCK); Thông tư 105/2016/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

  • Tin mới
  • Tin khác