Cà Mau cần hơn 6,500 tỷ đồng để phát triển lưới điện đến 2025

2016-11-04 10:43:00.0 - VietStock
Bộ Công thương vừa phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2025 hướng đến năm 2035", trong đó có "Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV".

Theo đó, định hướng phát triển quy hoạch lưới điện Cà Mau nhằm phát triển lưới điện truyền tải và phân phối phải gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của vùng và của từng địa phương trong vùng, đảm bảo chất lượng điện và độ tin cậy cung cấp điện ngày càng được nâng cao; Phát triển lưới điện truyền tải phải đồng bộ với tiến độ đưa vào vận hành các nhà máy điện để đạt được hiệu quả đầu tư chung của hệ thống điện quốc gia và khu vực; phù hợp với chiến lược phát triển ngành điện, quy hoạch phát triển điện lực và các quy hoạch khác của vùng và các địa phương trong vùng...

Đối với các thành phố, các trung tâm phụ tải lớn, sơ đồ lưới điện phải có độ dự trữ và tính linh hoạt cao hơn; thực hiện việc hiện đại hóa và từng bước ngầm hóa lưới điện tại các thành phố, hạn chế tác động xấu đến cảnh quan, môi trường.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm phát triển đồng bộ lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn tỉnh, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, với tốc độ tăng trưởng GRDP trong giai đoạn 2016 - 2020 là 7.4 %/năm, giai đoạn 2021 - 2025 là 7.0 %/năm, giai đoạn 2026 - 2030 là 6.9 %/năm, giai đoạn 2031 - 2035 là 6.5 %/năm. Ngoài ra phải đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy đảm bảo phát triển kinh tế chính trị và an sinh xã hội. Xác định phương án đấu nối của các nhà máy điện trong Tỉnh vào hệ thống điện quốc gia đảm bảo khai thác hợp lý nguồn điện trong vùng và ổn định hệ thống điện khu vực.

Giai đoạn 2016-2025 tổng vốn đầu tư xây mới, cải tạo các công trình lưới điện có cấp điện áp từ 220 kV trở xuống đến lưới điện trung áp ước tính là 6,519 tỷ đồng. Trong đó: Lưới 220 kV: 1,265 tỷ đồng; Lưới 110 kV: 3,387 tỷ đồng; Lưới trung áp: 1,867 tỷ đồng.Vốn đã có trong kế hoạch là 2,120 tỷ đồng và vốn cần bổ sung là 4,280 tỷ đồng./.

  • Tin mới
  • Tin khác