Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp (ICI: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu