Mã CK Từ ngày     Đến ngày
 • Ngày
  Thay đổi (+-/%)
  Giá mở cửa
  Giá cao nhất
  Giá thấp nhất
  Giá đóng cửa
  Giá bình quân
  Giá đóng cửa điều chỉnh
  KL khớp lệnh
  KL thỏa thuận
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của VNDIRECT.