QUAN HỆ CỔ ĐÔNG VNDIRECT
Cùng nhau tạo nên giá trị cao hơn tại VNDIRECT

  

+ Khối lượng:

+ Thị giá vốn:

+ Cao 52 tuần:

+ Thấp 52 tuần:

+ Giá mở cửa:

+ Giá đóng cửa: