CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    35 %
  • Khác
    65 %

CÁC CỔ ĐÔNG CHÍNH

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 56,188,354 25.49 % 15/10/2019
PYN FUND MANAGEMENT LTD 20,589,050 9.34 % 15/10/2019
Yurie VietNam Securities Investment Trust 11,411,017 5.18 % 15/10/2019
VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND I, L.P. 9,294,531 4.22 % 22/09/2020
Pure Heart Value Investment Fund 8,508,710 3.86 % 15/10/2019