CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    38.04 %
  • Khác
    61.96 %

CÁC CỔ ĐÔNG CHÍNH

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 56,188,354 26.95 % 15/10/2019
PYN FUND MANAGEMENT LTD 20,589,050 9.87 % 15/10/2019
Yurie VietNam Securities Investment Trust 11,411,017 5.47 % 15/10/2019
VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND I, L.P. 11,108,501 5.33 % 15/11/2019
Pure Heart Value Investment Fund 8,508,710 4.08 % 15/10/2019
Phạm Minh Hương Chủ tịch Hội đồng quản trị 6,414,459 3.08 % 30/06/2018