CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    47.14 %
  • Khác
    52.86 %

CÁC CỔ ĐÔNG CHÍNH

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 3.9201178E7 25.961 % 18/12/2014
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.6903005E7 11.194 % 10/11/2017
Vietnam Investments Fund 7750118.0 5.133 % 18/12/2014