CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    40.86 %
  • Khác
    59.14 %

CÁC CỔ ĐÔNG CHÍNH

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 56,188,354 26.94 % 17/04/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 20,589,050 9.87 % 14/01/2019
VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND I, L.P. 11,108,501 5.33 % 17/04/2018
Yurie VietNam Securities Investment Trust 10,860,317 5.21 % 25/03/2019
Phạm Minh Hương Chủ tịch Hội đồng quản trị 6,414,459 3.08 % 30/06/2018