LỊCH SỰ KIỆN CỦA CỔ PHIẾU

1234 ... >
Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Mã CK Loại sự kiện Chi tiết
08/06/2020  09/06/2020  30/06/2020  VND Họp cổ đông   ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 
    30/06/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 2,900,000 cp 
    29/06/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 2,100,000 cp 
    26/06/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 100,000 cp 
    25/06/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 2,200,000 cp 
    24/06/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 4,500,000 cp 
    23/06/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 200,000 cp 
    22/06/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 100,000 cp 
    19/06/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 1,700,000 cp 
    18/06/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 400,000 cp 
    17/06/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 2,400,000 cp 
    16/06/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 600,000 cp 
    15/06/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 1,400,000 cp 
    12/06/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 800,000 cp 
    11/06/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 2,800,000 cp 
    10/06/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 11,100,000 cp 
    09/06/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 12,200,000 cp 
    08/06/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 15,500,000 cp 
    05/06/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 1,000,000 cp 
    04/06/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 100,000 cp 
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Thời gian
  • Sự kiện
  •