LỊCH SỰ KIỆN CỦA CỔ PHIẾU

12>
Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Mã CK Loại sự kiện Chi tiết
10/05/2017  11/05/2017  29/05/2017  VND Họp cổ đông   ĐHCĐ thường niên năm 2017 
10/08/2016  11/08/2016  22/08/2016  VND Cổ tức bằng tiền  Trả cổ tức năm 2015 (500 đ/cp) 
24/03/2016  25/03/2016  27/04/2016  VND Họp cổ đông   ĐHCĐ thường niên năm 2016 
03/06/2015  05/06/2015  25/06/2015  VND Cổ tức bằng tiền  Trả cổ tức năm 2014 (500đ/cp) 
24/03/2015  26/03/2015  23/04/2015  VND Họp cổ đông   ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 
    03/03/2015  VND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 54.999.165 cp 
22/05/2014  26/05/2014  09/06/2014  VND Cổ tức bằng tiền  Trả cổ tức năm 2013 (500đ/cp) 
03/04/2014  07/04/2014  26/04/2014  VND Họp cổ đông   Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 
21/03/2013  25/03/2013  20/04/2013  VND Họp cổ đông   Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 
26/03/2012  28/03/2012  28/04/2012  VND Họp cổ đông   ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 
28/03/2011  30/03/2011  23/04/2011  VND Họp cổ đông   ĐHCĐ thường niên 2011 
28/07/2010  30/07/2010  16/08/2010  VND Lấy ý kiến cổ đông   v/v phát hành trái phiếu chuyển đổi 
    30/03/2010  VND Ngày giao dịch đầu tiên trên HNX  Ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX 
06/11/2014  10/11/2014    VND Phát hành thêm  Tỷ lệ 2:1, giá 10.000 đ/cp 
06/11/2014  10/11/2014    VND Cổ phiếu thưởng  Tỷ lệ 100:5 
26/05/2010  28/05/2010    VND Phát hành thêm  Tỷ lệ 9:8 với giá 10.000 đ/cp 
26/05/2010  28/05/2010    VND Cổ tức bằng cổ phiếu  Tỷ lệ 100:33.33 
      VND Dự kiến phát hành  Phát hành cho CĐHH 
      VND Dự kiến phát hành  Phát hành cổ phiếu riêng lẻ 
      VND Dự kiến phát hành  Phát hành cổ phiếu thưởng cho CĐHH, tỷ lệ 20:1 
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Thời gian
  • Sự kiện
  •