LỊCH SỰ KIỆN CỦA CỔ PHIẾU

12>
Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Mã CK Loại sự kiện Chi tiết
    18/08/2017  VND Ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE  Giá tham chiếu 23.900 đ/cp 
    14/08/2017  VND Hủy niêm yết trên HNX  Chuyển sang NY tại HOSE 
10/05/2017  11/05/2017  29/05/2017  VND Họp cổ đông   ĐHCĐ thường niên năm 2017 
10/08/2016  11/08/2016  22/08/2016  VND Cổ tức bằng tiền  Trả cổ tức năm 2015 (500 đ/cp) 
24/03/2016  25/03/2016  27/04/2016  VND Họp cổ đông   ĐHCĐ thường niên năm 2016 
03/06/2015  05/06/2015  25/06/2015  VND Cổ tức bằng tiền  Trả cổ tức năm 2014 (500đ/cp) 
24/03/2015  26/03/2015  23/04/2015  VND Họp cổ đông   ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 
    03/03/2015  VND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 54.999.165 cp 
22/05/2014  26/05/2014  09/06/2014  VND Cổ tức bằng tiền  Trả cổ tức năm 2013 (500đ/cp) 
03/04/2014  07/04/2014  26/04/2014  VND Họp cổ đông   Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 
21/03/2013  25/03/2013  20/04/2013  VND Họp cổ đông   Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 
26/03/2012  28/03/2012  28/04/2012  VND Họp cổ đông   ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 
28/03/2011  30/03/2011  23/04/2011  VND Họp cổ đông   ĐHCĐ thường niên 2011 
28/07/2010  30/07/2010  16/08/2010  VND Lấy ý kiến cổ đông   v/v phát hành trái phiếu chuyển đổi 
21/11/2017  22/11/2017    VND Lấy ý kiến cổ đông   V/v thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty 
06/11/2014  10/11/2014    VND Phát hành thêm  Tỷ lệ 2:1, giá 10.000 đ/cp 
06/11/2014  10/11/2014    VND Cổ phiếu thưởng  Tỷ lệ 100:5 
26/05/2010  28/05/2010    VND Phát hành thêm  Tỷ lệ 9:8 với giá 10.000 đ/cp 
26/05/2010  28/05/2010    VND Cổ tức bằng cổ phiếu  Tỷ lệ 100:33.33 
      VND Dự kiến cổ tức  Phát hành CP trả cổ tức năm 2016 và tăng vốn điều lệ, tỷ lệ 100:10 
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Thời gian
  • Sự kiện
  •