Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán VNDIRECT

(Được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015)