CALENDAR EVENT ON

12345 ... >
Symbol Event type Right Date Register Date Action Date Detail
BIC Update information      06/11/2020  Số lượng 41.046.913 cp 
MBB Update information      26/09/2020  Số lượng 160.000.000 cp 
GMD Update information      21/10/2019  Số lượng 1.742.000 cp 
VHC Update information      28/07/2019  Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. 
VNM Update information      15/07/2019  Số lượng 1.777.546CP 
NSC Update information      12/06/2019  Số lượng: 250.243 cp 
FPT Update information      05/04/2019  Số lượng 297.972cp 
TVS Update information      02/01/2019  Số lượng 428700 cp 
S96 Cash Dividends/ Interest pay  29/06/2011  01/07/2011  31/12/2018  Trả cổ tức 2010, 2.000 đ/cp (Thay đổi ngày thanh toán) 
SSI Update information      17/12/2018  Số lượng 5000000 cp 
MWG Update information      14/12/2018  Số lượng 3530977 cp 
SFI Update information      03/12/2018  Số lượng 535153 cp 
CII Update information      02/11/2018  Số lượng 993600 cp 
ITD Update information      01/11/2018  Số lượng 675270 cp 
BCG Update information      28/10/2018  Số lượng 3000000 cp 
CII Update information      28/09/2018  Số lượng 6.400 cp 
CTD Update information      29/08/2018  Số lượng 2.339.540CP 
CTD Update information      08/08/2018  Số lượng 1.053.000 cp 
DXG Update information      31/07/2018  Số lượng 1000000 cp 
VHC Update information      28/07/2018  Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. 
  • Search
  • Symbol
  • Time
  • Event
  •