CALENDAR EVENT ON

12345 ... >
Symbol Event type Right Date Register Date Action Date Detail
HSG Update information      10/04/2021  Số lượng 1730086 cp 
BIC Update information      06/11/2020  Số lượng 41.046.913 cp 
MBB Update information      26/09/2020  Số lượng 160.000.000 cp 
CIG Update information      24/04/2020  Số lượng 18100000 cp 
HSG Update information      10/04/2020  Số lượng 1730085 cp 
FPT Update information      06/04/2020  Số lượng 2296370 cp 
IMP Update information      15/03/2020  Số lượng 578800 cp 
HCM Update information      07/02/2020  Số lượng 750000 cp 
GMD Update information      21/10/2019  Số lượng 1.742.000 cp 
VHC Update information      28/07/2019  Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. 
VNM Update information      15/07/2019  Số lượng 1.777.546CP 
NSC Update information      12/06/2019  Số lượng: 250.243 cp 
V15 Cash Dividends/ Interest pay  23/02/2012  27/02/2012  27/05/2019  Trả cổ tức đợt 2/2010 (700đ/cp) 
FPT Update information      05/04/2019  Số lượng 297.972cp 
IMP Update information      15/03/2019  Số lượng 434100 cp 
HCM Update information      11/02/2019  Số lượng 750000 cp 
LGL Update information      25/01/2019  Số lượng 600000 cp 
TVS Update information      02/01/2019  Số lượng 428700 cp 
S96 Cash Dividends/ Interest pay  29/06/2011  01/07/2011  31/12/2018  Trả cổ tức 2010, 2.000 đ/cp (Thay đổi ngày thanh toán) 
SSI Update information      17/12/2018  Số lượng 5000000 cp 
  • Search
  • Symbol
  • Time
  • Event
  •