Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (VTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2017/08/23 America LLC 10,400 MUA 0
2017/08/16 America LLC 6,400 MUA 0
2017/07/27 America LLC 9,800 MUA 0
2017/07/14 America LLC 5,000 MUA 0
2017/06/29 Nguyễn Văn Cơ Chủ tịch Hội đồng quản trị 9,785 MUA 0
2017/05/19 Nguyễn Văn Cơ Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,500 MUA 0
2016/12/14 America LLC 5,000 MUA 0
2016/10/25 America LLC 8,500 MUA 0
2016/07/22 America LLC 27,500 MUA 0
2016/07/21 America LLC 10,000 MUA 0
2016/07/15 America LLC 19,700 MUA 0
2016/07/14 America LLC 9,800 MUA 0
2016/07/08 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt 5,200 MUA 0
2016/07/01 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt 32,600 BÁN 0
2015/07/08 America LLC 3,000 MUA 0
2014/10/31 America LLC 4,100 MUA 0
2014/09/22 America LLC 9,800 MUA 0
2014/06/30 America LLC 6,700 MUA 0
2011/12/30 Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn 205 MUA 0
2010/08/06 Nguyễn Văn Hiếu Phó Tổng Giám đốc 100 MUA 0
2010/06/18 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt 27,800 BÁN 0
2009/12/17 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt 5,000 BÁN 0
2009/11/24 Nguyễn Văn Cơ Chủ tịch Hội đồng quản trị 18,000 BÁN 0
2009/09/25 Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn 48,500 BÁN 0
2009/03/19 Nguyễn Văn Cơ Chủ tịch Hội đồng quản trị 15,000 MUA 0
2008/10/08 Trần Xuân Hùng Phó Tổng Giám đốc 28,000 BÁN 0
2008/09/19 Vũ Thị Nhung Thành viên Hội đồng quản trị 6,900 BÁN 0
2008/07/08 Trần Xuân Hùng Phó Tổng Giám đốc 5,000 MUA 0
2008/06/30 Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn 48,500 MUA 0
2008/06/26 Nguyễn Văn Cơ Chủ tịch Hội đồng quản trị 15,000 MUA 0
2007/11/09 Nguyễn Văn Cơ Chủ tịch Hội đồng quản trị 6,700 BÁN 0
2007/11/05 Nguyễn Văn Hiếu Phó Tổng Giám đốc 3,500 BÁN 0