Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/08/30 Đặng Thị Hạnh Thành viên Ban Kiểm soát 30 BÁN 0
2018/10/26 Vũ Dương Ngọc Duy Thành viên Hội đồng quản trị 20,000 MUA 0
2018/10/22 Trương Thị Thùy Linh Thành viên Ban Kiểm soát 12,000 BÁN 0
2018/10/17 Trương Thị Thùy Linh Thành viên Ban Kiểm soát 12,000 BÁN 0
2018/02/06 Vũ Dương Ngọc Duy Thành viên Hội đồng quản trị 100,000 MUA 0
2017/08/18 AFC Vietnam Fund (AVF) 98,200 MUA 0
2017/06/22 AFC Vietnam Fund (AVF) 105,220 MUA 0
2017/05/08 AFC Vietnam Fund (AVF) 16,040 MUA 0
2017/04/12 Trương Thị Thùy Linh Thành viên Ban Kiểm soát 11,550 MUA 0
2016/07/19 Văn Viết Tuấn Phó Tổng Giám đốc 43,900 MUA 0
2013/02/08 Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình 88,140 MUA 8,360
2010/12/17 Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình 130,000 MUA 0
2010/05/12 Ngô Văn Vị Thành viên Hội đồng quản trị 55,220 MUA 0
2010/03/12 Vũ Hoàng Chương Phó Tổng Giám đốc 15,520 MUA 0
2009/12/17 Ngô Văn Vị Thành viên Hội đồng quản trị 30,100 MUA 0
2009/08/20 Vũ Dương Ngọc Duy Thành viên Hội đồng quản trị 10,000 MUA 0
2009/07/23 Vũ Hoàng Chương Phó Tổng Giám đốc 20,120 MUA 0
2009/07/06 Ngô Văn Vị Thành viên Hội đồng quản trị 51,160 MUA 0
2009/05/04 Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình 439,700 MUA 0
2008/11/25 Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình 298,170 MUA 0
2008/07/14 Ngô Văn Vị Thành viên Hội đồng quản trị 10,000 MUA 0
2008/02/29 Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình 221,520 MUA 0