Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/07/15 Nguyễn Thị Đăng Thư Phó Tổng Giám đốc 200 MUA 0
2019/06/03 Hồ Kim Trường Thành viên Hội đồng quản trị 15,000 MUA 0
2018/05/25 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 7,200,000 MUA 0
2018/05/25 Government of Singapore 5,400,000 BÁN 0
2018/04/02 ANDBANC INVESTMENTS SIF-VIETNAM VALUE AND INCOME PORTFOLIO 328,450 BÁN 0
2018/04/02 ANDBANC INVESTMENTS SIF-VIETNAM VALUE AND INCOME PORTFOLIO 249,080 MUA 0
2017/03/03 ANDBANC INVESTMENTS SIF-VIETNAM VALUE AND INCOME PORTFOLIO 315,210 MUA 0
2016/09/07 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 798,570 BÁN 0
2016/09/01 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 360,080 BÁN 0
2016/08/02 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 138,394 BÁN 0
2016/07/28 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 0 BÁN 0
2016/07/21 Đặng Phước Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,850,000 MUA 0
2016/07/05 Huỳnh Văn Tương Thành viên Ban Kiểm soát 6,000 BÁN 0
2016/06/23 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 0 BÁN 0
2016/05/12 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 0 BÁN 0
2016/04/07 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 4,792,000 BÁN 0
2016/03/21 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 3,000,000 BÁN 0
2016/03/11 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 1,792,000 BÁN 0
2015/11/20 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 19,000 BÁN 0
2015/11/10 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 32,050 BÁN 0
2015/10/07 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 67,650 BÁN 0
2015/09/03 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 86,560 BÁN 0
2015/07/31 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 54,560 BÁN 0
2015/06/26 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 18,140 BÁN 0
2015/04/17 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 44,990 BÁN 0
2015/03/12 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 87,240 BÁN 0
2015/02/06 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 114,660 BÁN 0
2015/01/05 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 700,000 BÁN 0
2014/12/03 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 500,000 BÁN 0
2014/09/05 TAEL TWO PARTNERS LTD 2,417,259 MUA 0
2014/08/14 Government of Singapore 4,500,000 MUA 0
2014/08/11 Red River Holding 6,000,000 BÁN 0
2014/03/12 TAEL TWO PARTNERS LTD 2,000,000 MUA 0
2014/03/12 Đặng Thành Duy Phó Tổng Giám đốc 2,000,000 BÁN 0
2014/01/09 TAEL TWO PARTNERS LTD 1,100,000 MUA 0
2013/12/20 TAEL TWO PARTNERS LTD 3,000,000 MUA 0
2013/07/24 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 24,500 MUA 0
2013/03/01 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 48,090 MUA 0
2013/01/28 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 34,600 MUA 0
2012/07/31 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam 849,760 BÁN 0
2012/07/31 PCA International Funds SPC 870,240 BÁN 0
2012/07/31 Red River Holding 1,777,410 MUA 0
2012/07/20 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 19,010 MUA 0
2012/06/01 Red River Holding 347,050 MUA 0
2012/05/24 Đặng Phước Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị 999,995 MUA 0
2012/05/04 Red River Holding 356,040 MUA 0
2012/04/11 PCA International Funds SPC 395,240 BÁN 0
2012/03/15 Red River Holding 356,040 MUA 0
2012/01/31 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam 0 MUA 0
2011/11/18 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 39,170 MUA 0
2011/10/28 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 10 MUA 0
2011/08/22 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 45,900 MUA 0
2010/07/08 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 276,780 MUA 0
2010/06/15 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 208,420 MUA 0
2010/02/12 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 510,000 MUA 0
2010/02/12 Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam 510,000 BÁN 0
2009/05/11 Đặng Thành Duy Phó Tổng Giám đốc 187,230 MUA 0
2009/04/20 Đặng Phước Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị 600,000 MUA 0
2009/03/13 Đặng Phước Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị 500,000 MUA 0
2009/02/17 Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam 510,000 MUA 0
2008/11/12 Đặng Phước Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị 500,000 MUA 0
2008/11/11 Aranda Investments Pte.Ltd 500,000 BÁN 0
2008/11/11 Quỹ Đầu Tư Việt Nam 500,000 MUA 0
2008/11/05 Aranda Investments Pte.Ltd 189,950 BÁN 0