Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2017/12/27 Nguyễn Quốc Cường Tổng Giám đốc 28,619 MUA 0
2017/08/24 Nguyễn Ngọc Dung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 373,980 MUA 0
2017/08/24 Trần Thị Đoan Trang Thành viên Hội đồng quản trị 807,290 MUA 0
2017/04/27 Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2 3,500,000 MUA 0
2016/10/20 Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2 3,500,000 MUA 0
2015/11/19 Trương Thị Lan Phó Tổng Giám đốc 17,000 BÁN 0
2014/04/29 Trương Thị Lan Phó Tổng Giám đốc 17,774 BÁN 0
2013/03/25 Nguyễn Minh Hùng Phó Tổng Giám đốc 32,500 BÁN 0
2012/08/15 Trần Văn Kỳ Thành viên Hội đồng quản trị 140,730 MUA 0
2012/07/24 Trần Văn Kỳ Thành viên Hội đồng quản trị 132,000 MUA 0
2012/02/14 Nguyễn Minh Hùng Phó Tổng Giám đốc 6,250 BÁN 0
2011/12/02 Nguyễn Minh Hùng Phó Tổng Giám đốc 18,750 MUA 0
2011/04/07 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP 21,500 MUA 0