Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2017/12/26 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hòa An 1,956,300 MUA 0
2017/12/26 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á 1,956,300 BÁN 0
2017/12/04 America LLC 8,300 MUA 0
2017/09/12 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 1,185,000 BÁN 0
2016/09/30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á 203,100 MUA 0
2016/08/29 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á 76,500 MUA 0
2016/04/19 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á 20,900 MUA 0
2016/02/23 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á 3,000 MUA 0
2016/01/25 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á 11,900 MUA 0
2015/12/31 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á 211,400 MUA 0
2015/12/29 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á 88,700 BÁN 0
2015/07/01 Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 1,000,000 BÁN 0
2015/06/30 Vũ Thị Kim Thanh Thành viên Hội đồng quản trị 1,000,000 MUA 0
2015/06/18 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 6,468,200 BÁN 0
2015/05/19 Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 802,900 BÁN 0
2015/04/24 Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 379,900 MUA 0
2015/04/20 Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 379,100 MUA 0
2014/11/10 Nguyễn Thanh Thủy Kế toán trưởng 9,800 BÁN 0
2014/10/27 Trần Văn Quý Chủ tịch Hội đồng quản trị 18,800 BÁN 0
2014/07/31 Trần Văn Quý Chủ tịch Hội đồng quản trị 12,700 BÁN 0
2013/11/21 Đặng Việt Dũng Đại diện công bố thông tin 1,500 BÁN 0
2011/10/20 Trần Bình Phú Phó Tổng Giám đốc 4,000 MUA 0
2011/08/18 Trần Văn Quý Chủ tịch Hội đồng quản trị 31,200 MUA 0
2011/05/09 Nguyễn Tuấn Anh Thành viên Ban Kiểm soát 2,000 MUA 0
2010/10/05 Nguyễn Tuấn Anh Thành viên Ban Kiểm soát 10,100 BÁN 0
2010/09/21 Trần Văn Quý Chủ tịch Hội đồng quản trị 28,400 BÁN 0
2009/03/11 Trần Văn Quý Chủ tịch Hội đồng quản trị 13,200 MUA 0
2009/01/23 Trần Văn Quý Chủ tịch Hội đồng quản trị 4,000 MUA 0
2008/06/24 Trần Văn Quý Chủ tịch Hội đồng quản trị 10,000 MUA 0