Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/08/15 Xu Sheng Thành viên Hội đồng quản trị 8,300 BÁN 0
2019/08/14 Lưu Thị Thanh Thủy Thành viên Hội đồng quản trị 143,800 BÁN 0
2018/01/05 Phan Duy Nam Thành viên Ban Kiểm soát 1,000 BÁN 0
2017/11/03 Hao Dan Thành viên Hội đồng quản trị 5,400 MUA 0
2017/11/03 Hao Dan Thành viên Hội đồng quản trị 1,100 BÁN 0
2017/10/13 Yang Xiao Dong Thành viên Hội đồng quản trị 300,000 BÁN 0
2017/10/13 Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú 300,000 MUA 0
2017/07/28 Chu Thị Diệu Thành viên Ban Kiểm soát 1,600 BÁN 0
2017/06/27 Chu Thị Diệu Thành viên Ban Kiểm soát 1,100 BÁN 0
2017/06/16 Trần Hoàng Bính Thành viên Hội đồng quản trị 57,320 BÁN 0
2017/05/12 Yang Xiao Dong Thành viên Hội đồng quản trị 0 MUA 0
2017/04/04 Yang Xiao Dong Thành viên Hội đồng quản trị 71,600 MUA 0
2017/04/03 Hao Dan Thành viên Hội đồng quản trị 195,000 MUA 0
2017/04/03 Xu Sheng Thành viên Hội đồng quản trị 180,000 MUA 0
2017/03/30 Yang Xiao Dong Thành viên Hội đồng quản trị 48,500 MUA 0
2017/03/29 Hao Dan Thành viên Hội đồng quản trị 240,000 MUA 0
2017/03/29 Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Long Việt 540,000 MUA 0
2017/03/29 Nguyễn Thanh Tú Thành viên Hội đồng quản trị 165,900 BÁN 0
2017/03/17 CTCP Quốc tế Trung Kim 13,700 MUA 0
2017/03/13 Nguyễn Thanh Tú Thành viên Hội đồng quản trị 165,900 MUA 0
2017/03/13 CTCP Quốc tế Trung Kim 166,000 BÁN 0
2017/03/07 CTCP Quốc tế Trung Kim 90,000 BÁN 0
2017/03/07 Yang Xiao Dong Thành viên Hội đồng quản trị 109,200 MUA 0
2017/02/24 Yang Xiao Dong Thành viên Hội đồng quản trị 50,000 MUA 0
2017/02/23 Yang Xiao Dong Thành viên Hội đồng quản trị 191,700 MUA 0
2017/01/12 CALAVI INTERNATIONAL INVESTMENT (CAMBODIA) CO.,LTD 240,000 BÁN 0
2017/01/12 CTCP Quốc tế Trung Kim 240,000 MUA 0
2016/02/23 CALAVI INTERNATIONAL INVESTMENT (CAMBODIA) CO.,LTD 5,300 MUA 0
2016/02/17 CALAVI INTERNATIONAL INVESTMENT (CAMBODIA) CO.,LTD 32,700 MUA 0
2016/02/03 CALAVI INTERNATIONAL INVESTMENT (CAMBODIA) CO.,LTD 21,500 MUA 0
2016/02/02 CALAVI INTERNATIONAL INVESTMENT (CAMBODIA) CO.,LTD 22,000 MUA 0
2014/04/11 Trần Hoàng Bính Thành viên Hội đồng quản trị 17,300 MUA 0
2013/07/10 Nguyễn Triều Trọng Thành viên Ban Kiểm soát 23,376 BÁN 0
2012/02/20 Trần Hoàng Bính Thành viên Hội đồng quản trị 20,000 MUA 0
2011/08/01 Vũ Thị Thu Hoài Thành viên Ban Kiểm soát 2,000 MUA 0
2011/07/08 Trần Hoàng Bính Thành viên Hội đồng quản trị 10,000 MUA 0
2011/06/27 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 60,300 MUA 0
2010/10/20 Vũ Danh Khánh Thành viên Hội đồng quản trị 13,000 BÁN 0
2010/10/20 Trần Đình Điệp Thành viên Hội đồng quản trị 200 BÁN 0
2010/08/06 Trần Đình Điệp Thành viên Hội đồng quản trị 9,500 BÁN 0
2010/06/21 Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 200,000 BÁN 0
2010/06/10 Vũ Thị Thu Hoài Thành viên Ban Kiểm soát 2,000 BÁN 0
2010/06/10 Nguyễn Trường Thành Phó Tổng Giám đốc 10,000 BÁN 0
2010/06/10 Trần Hoàng Bính Thành viên Hội đồng quản trị 7,200 BÁN 0
2010/05/28 Đỗ Văn Chính Chủ tịch Hội đồng quản trị 35,000 BÁN 0
2010/04/08 Phan Hiệp Thành viên Hội đồng quản trị 15,100 BÁN 0
2009/11/26 Phan Duy Nam Thành viên Ban Kiểm soát 9,000 BÁN 0
2009/11/20 Đỗ Văn Chính Chủ tịch Hội đồng quản trị 50,000 BÁN 0
2009/11/20 Vũ Thị Thu Hoài Thành viên Ban Kiểm soát 3,000 BÁN 0
2009/11/18 Trần Đình Điệp Thành viên Hội đồng quản trị 14,000 BÁN 0
2009/10/30 Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 104,000 BÁN 0
2009/10/21 Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 170,000 BÁN 0
2009/10/21 Trần Hoàng Bính Thành viên Hội đồng quản trị 13,000 BÁN 0
2009/10/19 Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 220,000 BÁN 0