Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/06/28 Trương Văn Đức Phó Tổng Giám đốc 41,000 MUA 0
2018/04/17 Từ Trung An Thành viên Ban Kiểm soát 10,900 BÁN 0
2016/04/19 Phạm Bá Trung Phó Tổng Giám đốc 25,000 BÁN 0
2016/04/07 Bùi Phước Hùng Thành viên Ban Kiểm soát 15,000 BÁN 0
2015/08/14 Nguyễn Văn Trung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 66,300 BÁN 0
2015/04/24 Nguyễn Văn Trung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 73,700 BÁN 0
2014/03/26 Nguyễn Văn Trung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 20,000 MUA 0
2014/02/17 Từ Trung An Thành viên Ban Kiểm soát 6,000 BÁN 0
2013/05/24 Nguyễn Văn Trung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 20,500 MUA 0
2012/10/23 Nguyễn Văn Trung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 18,800 MUA 0
2012/07/27 Phạm Bá Trung Phó Tổng Giám đốc 7,000 MUA 0
2012/04/03 Nguyễn Văn Trung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 62,200 MUA 0
2012/02/01 Nguyễn Văn Trung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 50,000 MUA 0
2012/01/30 Nguyễn Xuân Nhàn Phó Tổng Giám đốc 18,700 MUA 0
2010/10/05 Từ Trung An Thành viên Ban Kiểm soát 200 MUA 0
2010/07/23 Từ Trung An Thành viên Ban Kiểm soát 500 BÁN 0
2010/07/06 Nguyễn Thanh Hải Kế toán trưởng 10,000 BÁN 0
2010/06/24 Nguyễn Văn Trung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 5,000 BÁN 0