Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO (USC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/04/24 Trần Ngọc Sang Phó Tổng Giám đốc 3,800 MUA 0
2017/02/06 Trần Trung Hiếu Đại diện công bố thông tin 200 MUA 0