Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/12/03 Nguyễn Trung Kiên Phó Tổng Giám đốc 22,000 BÁN 0
2019/11/22 Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt 300,000 MUA 0
2019/07/16 Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt 2,000,000 BÁN 0
2018/05/04 Trần Thành Trung Thành viên Ban Kiểm soát 22,700 MUA 0
2015/12/18 Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt 945,600 MUA 0
2015/07/24 Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt 2,300,000 BÁN 0