Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/11/12 Hoàng Anh Quyết Đại diện công bố thông tin 187,900 BÁN 0
2019/10/18 Trần Thị Thanh Na Thành viên Hội đồng quản trị 5,400 MUA 0
2019/10/16 Hoàng Anh Quyết Đại diện công bố thông tin 160,300 BÁN 0
2019/08/02 Hoàng Anh Quyết Đại diện công bố thông tin 0 MUA 0
2019/06/28 Hoàng Anh Quyết Đại diện công bố thông tin 700 MUA 0
2019/05/22 Hoàng Anh Quyết Đại diện công bố thông tin 34,900 MUA 0
2019/04/05 Hoàng Anh Quyết Đại diện công bố thông tin 188,600 MUA 0
2019/04/04 Yang Xiao Dong Thành viên Hội đồng quản trị 0 MUA 0
2019/03/05 Hoàng Anh Quyết Đại diện công bố thông tin 0 MUA 0
2019/02/14 Hoàng Anh Quyết Đại diện công bố thông tin 44,900 MUA 0
2019/01/10 Hoàng Anh Quyết Đại diện công bố thông tin 94,300 MUA 0
2018/11/28 Hoàng Anh Quyết Đại diện công bố thông tin 21,300 MUA 0
2018/06/08 Chen Yu Thành viên Hội đồng quản trị 265,000 MUA 0
2018/06/05 Chen Yu Thành viên Hội đồng quản trị 28,600 MUA 0
2018/06/04 Yang Xiao Dong Thành viên Hội đồng quản trị 25,600 BÁN 0
2018/06/04 Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú 6,000 BÁN 0
2018/05/17 Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú 35,000 BÁN 0
2018/04/19 Yang Xiao Dong Thành viên Hội đồng quản trị 56,300 MUA 0
2018/03/30 Trần Thị Thanh Na Thành viên Hội đồng quản trị 74,700 MUA 0
2018/03/05 Yang Xiao Dong Thành viên Hội đồng quản trị 3,000 MUA 0
2018/02/23 Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú 4,300 MUA 0
2018/02/01 Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú 66,800 MUA 0
2018/02/01 Trần Thị Thanh Na Thành viên Hội đồng quản trị 252,000 MUA 0
2018/01/23 Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú 38,400 MUA 0
2017/07/21 Hoàng Văn Ty Thành viên Hội đồng quản trị 655,400 BÁN 0
2017/07/03 Đặng Ngọc Thông Thành viên Hội đồng quản trị 357,500 BÁN 0
2017/05/15 Đặng Ngọc Thông Thành viên Hội đồng quản trị 200,000 MUA 0
2017/04/19 Hoàng Thị Kim Thành viên Hội đồng quản trị 157,500 BÁN 0
2017/03/21 Nguyễn Tuyết Nhung Thành viên Hội đồng quản trị 500,000 BÁN 0
2016/03/15 Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh 40,000 BÁN 0
2016/03/14 Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh 30,000 BÁN 0
2016/01/25 Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh 92,800 BÁN 0
2016/01/21 Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh 74,700 BÁN 0
2016/01/20 Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh 7,800 BÁN 0
2016/01/18 Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh 50,700 BÁN 0
2016/01/14 Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh 62,500 BÁN 0
2016/01/07 Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh 29,000 BÁN 0
2016/01/06 Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh 48,900 BÁN 0
2014/09/17 Nguyễn Thị Mến Phó Tổng Giám đốc 52,500 BÁN 0
2014/08/08 Nguyễn Thị Mến Phó Tổng Giám đốc 147,500 BÁN 0
2014/07/02 Nguyễn Thị Mến Phó Tổng Giám đốc 75,000 BÁN 0
2013/11/29 Vũ Cao Cường Đại diện công bố thông tin 3,300 BÁN 0
2013/09/23 Lotus-Mekong River Equity Fund 210,000 BÁN 0
2013/09/19 Lotus-Mekong River Equity Fund 139,300 BÁN 0
2013/09/17 Lotus-Mekong River Equity Fund 7,400 BÁN 0
2013/09/13 Lotus-Mekong River Equity Fund 79,100 BÁN 0
2013/09/11 Lotus-Mekong River Equity Fund 34,200 BÁN 0
2013/07/12 Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh 700,000 MUA 0
2013/07/04 Lotus-Mekong River Equity Fund 260,700 MUA 0
2013/06/18 Lotus-Mekong River Equity Fund 220,000 MUA 0
2013/06/13 Lotus-Mekong River Equity Fund 51,500 MUA 0
2013/06/13 Công ty Cổ phần Đầu Tư & Công nghệ Trường Sơn 190,000 BÁN 0