Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2017/11/02 Công ty cổ phần Đầu tư Sơn Phú 950,000 BÁN 0
2017/06/21 Công ty cổ phần Đầu tư Sơn Phú 1,520,000 BÁN 0
2017/04/07 Nguyễn Hữu Trường Chủ tịch Hội đồng quản trị 0 BÁN 0