Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn (TSG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/08/19 Đỗ Đức Toan Đại diện công bố thông tin 0 MUA 0
2019/07/31 Lê Đức Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 0 MUA 0
2019/05/20 Đỗ Đức Toan Đại diện công bố thông tin 0 MUA 0
2018/04/06 Đỗ Đức Toan Đại diện công bố thông tin 37,700 BÁN 0