Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (TNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/01/16 Nguyễn Bá Quyết Phó Tổng Giám đốc 5,171 MUA 0
2018/11/16 Nguyễn Bá Quyết Phó Tổng Giám đốc 9,100 MUA 0
2018/10/17 Nguyễn Bá Quyết Phó Tổng Giám đốc 7,281 MUA 0
2018/09/14 Nguyễn Bá Quyết Phó Tổng Giám đốc 0 MUA 0
2018/07/18 Nguyễn Bá Quyết Phó Tổng Giám đốc 13,824 MUA 0
2018/06/20 Nguyễn Bá Quyết Phó Tổng Giám đốc 54,837 MUA 0
2018/05/17 Nguyễn Bá Quyết Phó Tổng Giám đốc 82,401 MUA 0
2018/02/09 Nguyễn Bá Quyết Phó Tổng Giám đốc 99,277 MUA 0
2017/12/29 Vũ Tiến Bộ Trưởng Ban Kiểm soát 222,000 BÁN 0
2017/12/29 Nguyễn Bá Quyết Phó Tổng Giám đốc 222,000 MUA 0