Công ty Cổ phần Tài Nguyên (TNT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2020/06/30 Hà Huyền Trang Thành viên Ban Kiểm soát -1,000 web.label.InsiderTransactions.report 0
2018/01/18 Nguyễn Gia Long Chủ tịch Hội đồng quản trị 553,920 MUA 0
2017/11/08 Nguyễn Gia Long Chủ tịch Hội đồng quản trị 0 MUA 0
2017/08/18 Nguyễn Gia Long Chủ tịch Hội đồng quản trị 145,000 MUA 0
2017/01/19 Nguyễn Gia Long Chủ tịch Hội đồng quản trị 500,000 MUA 0
2016/10/12 Nguyễn Gia Long Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,500,000 BÁN 0
2016/08/24 Nguyễn Gia Khoa Thành viên Hội đồng quản trị 17,000 MUA 0
2016/08/23 Đoàn Năng Tuân Phó Tổng Giám đốc 23,730 MUA 0
2016/08/22 Vũ Tuấn Hoàng Phó Tổng Giám đốc 17,000 MUA 0
2016/04/12 Đoàn Năng Tuân Phó Tổng Giám đốc 0 MUA 0
2015/12/18 Nguyễn Gia Long Chủ tịch Hội đồng quản trị 500,000 MUA 0
2013/03/12 Trương Sơn Hiền Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 10,000 BÁN 0
2013/01/29 Vũ Tuấn Hoàng Phó Tổng Giám đốc 15,940 BÁN 0
2013/01/29 Trương Sơn Hiền Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 30,000 BÁN 0
2012/05/09 Nguyễn Gia Long Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,290,610 BÁN 0
2012/05/09 Trương Sơn Hiền Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 400,000 BÁN 0
2012/04/20 Nguyễn Bá Huấn Phó Tổng Giám đốc 380,000 BÁN 0
2012/03/09 Nguyễn Gia Long Chủ tịch Hội đồng quản trị 800,000 BÁN 0
2012/03/09 Trương Sơn Hiền Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 400,000 BÁN 0
2012/03/02 Nguyễn Gia Long Chủ tịch Hội đồng quản trị 941,010 BÁN 0
2011/12/29 Vũ Tuấn Hoàng Phó Tổng Giám đốc 80,000 BÁN 0
2011/11/09 Chu Thị Thanh Vân Kế toán trưởng 2,000 BÁN 0
2011/10/11 Nguyễn Gia Long Chủ tịch Hội đồng quản trị 93,500 MUA 0
2011/06/22 Nguyễn Gia Long Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,700,000 BÁN 0
2011/05/27 Vũ Tuấn Hoàng Phó Tổng Giám đốc 95,940 MUA 0
2011/01/28 Nguyễn Gia Long Chủ tịch Hội đồng quản trị 314,120 MUA 0