CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX (TMS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2020/06/30 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 1,700 MUA 0
2020/06/26 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 584,350 BÁN 0
2020/05/27 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 11,020 MUA 0
2020/05/21 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 3,080 BÁN 0
2020/04/23 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 11,990 MUA 0
2020/03/19 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 0 MUA 0
2020/02/12 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 3,510 MUA 0
2020/01/08 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 0 MUA 0
2019/11/22 JWD Asia Holding Private Limited 440,304 MUA 0
2019/11/21 CTCP Prosper Logistics 668,709 MUA 0
2019/11/01 Lê Văn Hùng Giám đốc Tài chính 23,000 BÁN 0
2019/10/31 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 245,843 MUA 0
2019/09/25 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 400 MUA 0
2019/08/21 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 0 MUA 0
2019/07/22 Nguyễn Thị Thu Huế Đại diện công bố thông tin 13,960 BÁN 0
2019/07/18 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 1,040 MUA 0
2019/05/10 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 880 MUA 0
2019/04/26 Nguyễn Kim Hậu Thành viên Ban Kiểm soát 15,000 BÁN 0
2019/04/12 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 307,570 MUA 0
2019/04/05 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 17,480 MUA 0
2019/03/27 CTCP Prosper Logistics 7,330,307 MUA 0
2019/03/27 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 6,450,680 BÁN 0
2019/03/06 JWD Asia Holding Private Limited 2,131,901 MUA 0
2019/03/01 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 47,550 MUA 0
2019/01/25 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 389,910 MUA 0
2018/12/25 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 486,580 MUA 0
2018/12/14 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 0 MUA 0
2018/11/20 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 23,880 MUA 0
2018/10/17 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 7,500 MUA 0
2018/09/13 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 163,686 MUA 0
2018/08/30 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 0 MUA 0
2018/08/10 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 0 MUA 0
2018/07/10 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 20 MUA 0
2018/06/06 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 23,090 MUA 0
2018/05/10 Vietnam Holding LTD 151,998 BÁN 0
2018/05/03 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 114,670 MUA 0
2018/03/30 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 0 MUA 0
2018/03/23 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 725,636 MUA 0
2018/03/23 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 725,636 BÁN 0
2018/03/02 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 4,200 MUA 0
2018/02/02 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 2,550 MUA 0
2018/01/05 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 5,460 MUA 0
2017/12/08 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 1,550 MUA 0
2017/11/10 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 10,000 MUA 0
2017/10/13 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 200 MUA 0
2017/09/14 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 10 MUA 0
2017/08/15 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 310 MUA 0
2017/07/24 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 1,727 MUA 27,700
2017/07/12 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 900 MUA 0
2017/06/06 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 0 MUA 0
2017/05/12 Vũ Chinh Thành viên Hội đồng quản trị 150,000 BÁN 0
2017/04/28 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 100 MUA 0
2017/04/27 Vũ Chinh Thành viên Hội đồng quản trị 20,000 BÁN 0
2017/04/03 Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu và Thương mại Haneco 130,000 BÁN 0
2017/03/30 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 4 MUA 0
2017/03/30 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 285,740 BÁN 0
2017/03/03 Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS 10,030 MUA 0
2017/03/03 Huỳnh Minh Thảo Thành viên Hội đồng quản trị 32,486 MUA 0
2017/03/03 Vũ Chinh Thành viên Hội đồng quản trị 53,483 MUA 0
2017/03/03 Nguyễn Chí Đức Phó Tổng Giám đốc 14,736 MUA 0
2017/03/03 Lê Duy Hiệp Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 9,910 MUA 0
2017/03/03 Lê Văn Hùng Giám đốc Tài chính 210 MUA 0
2017/02/27 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 725,636 MUA 0
2017/02/27 Quỹ đầu tư thành viên SSI 700 MUA 0
2017/01/24 Công ty cổ phần Đầu tư VINA 301,866 MUA 0
2017/01/24 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 302,590 MUA 0
2017/01/24 Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 16,523 MUA 0
2017/01/24 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 34,866 MUA 0
2017/01/24 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 467,736 MUA 0
2017/01/20 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 52,220 MUA 0
2017/01/20 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 231,390 BÁN 0
2016/12/02 Lê Văn Hùng Giám đốc Tài chính 10,000 BÁN 0
2016/09/29 Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 20,397 MUA 0
2016/09/29 Nguyễn Hồng Sơn Phó Tổng Giám đốc 12,878 MUA 0
2016/09/29 Nguyễn Thị Thu Huế Đại diện công bố thông tin 1,576 MUA 0
2016/09/29 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 17,929 MUA 0
2016/09/29 Lê Duy Hiệp Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 4,180 MUA 0
2016/09/29 Nguyễn Kim Hậu Thành viên Ban Kiểm soát 1,790 MUA 0
2016/09/29 Nguyễn Chí Đức Phó Tổng Giám đốc 13,878 MUA 0
2016/09/29 Lê Văn Hùng Giám đốc Tài chính 11,727 MUA 0
2016/09/29 Tôn Thất Hưng Phó Tổng Giám đốc 2,878 MUA 0
2016/09/28 Vũ Chinh Thành viên Hội đồng quản trị 2,929 MUA 0
2016/09/23 Đỗ Xuân Quang Thành viên Hội đồng quản trị 7,257 MUA 0
2016/09/20 Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 13,083 MUA 0
2016/09/20 Nguyễn Kim Hậu Thành viên Ban Kiểm soát 4,435 MUA 0
2016/09/20 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 7,257 MUA 0
2016/09/20 Nguyễn Thị Thu Huế Đại diện công bố thông tin 3,743 MUA 0
2016/09/20 Nguyễn Phan Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 7,257 MUA 0
2016/09/20 Vũ Chinh Thành viên Hội đồng quản trị 7,257 MUA 0
2016/09/20 Nguyễn Tuấn Anh Trưởng Ban Kiểm soát 6,047 MUA 0
2016/09/20 Lê Văn Hùng Giám đốc Tài chính 5,355 MUA 0
2016/09/20 Nguyễn Chí Đức Phó Tổng Giám đốc 6,968 MUA 0
2016/09/20 Nguyễn Hồng Sơn Phó Tổng Giám đốc 6,968 MUA 0
2016/09/20 Tôn Thất Hưng Phó Tổng Giám đốc 6,968 MUA 0
2016/09/20 Lê Duy Hiệp Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 10,194 MUA 0
2016/08/24 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 670,000 MUA 0
2016/08/24 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 67,940 BÁN 0
2016/08/19 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 722,203 BÁN 0
2016/08/12 Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu và Thương mại Haneco 22,770 BÁN 0
2016/08/11 Vietnam Holding LTD 40,570 MUA 0
2016/08/05 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 0 BÁN 0
2016/07/29 Nguyễn Thị Thu Huế Đại diện công bố thông tin 170 BÁN 0
2016/07/12 Nguyễn Phan Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 7,930 BÁN 0
2016/07/04 Vietnam Holding LTD 34,760 MUA 0
2016/07/01 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 66,100 MUA 0
2016/06/21 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 172,220 BÁN 0
2016/06/16 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 486,770 BÁN 0
2016/06/07 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 264,370 BÁN 0
2016/05/27 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 115,000 MUA 0
2016/04/22 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 47,000 MUA 0
2016/04/22 Vũ Chinh Thành viên Hội đồng quản trị 420 BÁN 0
2016/03/31 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 9,892 MUA 6,000
2016/02/16 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 1,000 MUA 0
2015/12/08 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 52,320 MUA 0
2015/08/10 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 6,450 MUA 0
2015/06/05 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 169,008 MUA 0
2015/05/22 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 18,760 MUA 0
2015/03/05 Lê Văn Hùng Giám đốc Tài chính 1,217 MUA 0
2015/03/04 Tôn Thất Hưng Phó Tổng Giám đốc 1,293 MUA 0
2015/03/04 Nguyễn Hồng Sơn Phó Tổng Giám đốc 1,487 MUA 0
2015/03/04 Nguyễn Chí Đức Phó Tổng Giám đốc 1,489 MUA 0
2015/03/04 Đỗ Xuân Quang Thành viên Hội đồng quản trị 7,936 MUA 0
2015/03/04 Nguyễn Thị Thu Huế Đại diện công bố thông tin 947 MUA 0
2015/01/30 Nguyễn Chí Đức Phó Tổng Giám đốc 7,687 MUA 0
2015/01/30 Nguyễn Hồng Sơn Phó Tổng Giám đốc 7,687 MUA 0
2015/01/30 Tôn Thất Hưng Phó Tổng Giám đốc 7,257 MUA 0
2015/01/30 Nguyễn Thị Thu Huế Đại diện công bố thông tin 4,160 MUA 0
2015/01/30 Nguyễn Duy Khánh Thành viên Hội đồng quản trị 7,936 MUA 0
2015/01/30 Nguyễn Tuấn Anh Trưởng Ban Kiểm soát 6,613 MUA 0
2015/01/30 Nguyễn Bích Liên Thành viên Ban Kiểm soát 4,849 MUA 0
2015/01/30 Nguyễn Phan Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 7,936 MUA 0
2015/01/30 Vũ Chinh Thành viên Hội đồng quản trị 7,936 MUA 0
2015/01/30 Lê Duy Hiệp Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 11,214 MUA 0
2015/01/15 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 7,936 MUA 0
2015/01/15 Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 14,301 MUA 0
2014/12/25 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 4,610,150 MUA 0
2014/12/25 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 4,610,150 BÁN 0
2014/10/20 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 142,090 MUA 0
2014/09/10 Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 1,300,362 MUA 0
2014/09/05 Vietnam Emerging Equity Fund 126,109 BÁN 0
2014/09/05 PXP Viet Nam Funds LTD 1,174,253 BÁN 0
2014/08/08 Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu và Thương mại Haneco 164,380 BÁN 0
2014/08/08 Vũ Chinh Thành viên Hội đồng quản trị 164,380 MUA 0
2014/07/25 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 254,446 MUA 0
2014/04/23 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 66,000 MUA 0
2014/02/10 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 36,784 MUA 0
2013/08/12 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 310,000 MUA 0
2013/08/12 Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 310,000 MUA 0
2013/03/04 Casco Invesment Limeted 3,998,884 MUA 0
2013/03/04 VOF Investment Limited 3,998,884 BÁN 0
2013/02/20 Casco Invesment Limeted 839,076 MUA 0
2013/01/23 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 15,180 MUA 0
2012/11/27 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 600,000 MUA 0
2012/11/01 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 257,059 MUA 0
2012/10/30 Quỹ tầm nhìn SSI 1,479,530 BÁN 0
2012/10/30 Quỹ tầm nhìn SSI 82,720 MUA 0
2012/10/22 Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 500,000 MUA 0
2012/10/19 Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 100,000 MUA 0
2012/09/21 Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 4,980 MUA 0
2012/08/07 Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,764,743 BÁN 0
2012/08/07 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 1,764,743 MUA 0
2012/07/24 VOF Investment Limited 1,139,392 MUA 0
2012/07/20 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 158,320 MUA 0
2012/06/27 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 13,550 MUA 0
2012/05/25 Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 21,350 MUA 0
2012/05/09 PXP Viet Nam Funds LTD 205,000 BÁN 0
2012/05/04 Nguyễn Công Hiếu Thành viên Ban Kiểm soát 5,550 BÁN 0
2012/04/06 Quỹ tầm nhìn SSI 160,680 MUA 0
2012/03/20 Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 8,120 MUA 0
2012/03/05 PXP Viet Nam Funds LTD 205,000 BÁN 0
2012/02/29 Nguyễn Công Hiếu Thành viên Ban Kiểm soát 4,430 BÁN 0
2012/02/13 Quỹ tầm nhìn SSI 48,080 BÁN 0
2012/02/13 Quỹ tầm nhìn SSI 376,750 MUA 0
2012/02/09 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 144,770 MUA 0
2012/02/01 Quỹ tầm nhìn SSI 200,000 MUA 0
2012/02/01 Quỹ tầm nhìn SSI 39,920 BÁN 0
2012/01/20 Công ty cổ phần Đầu tư VINA 10 MUA 0
2012/01/17 Nguyễn Thị Đầm Thành viên Ban Kiểm soát 8,000 BÁN 0
2012/01/16 Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 26,360 MUA 0
2011/12/08 Công đoàn CTCP Kho Vận Giao Nhận Ngoại Thương 20,000 BÁN 0
2011/11/15 Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 8,420 MUA 0
2011/11/11 Quỹ tầm nhìn SSI 290 MUA 0
2011/11/08 Nguyễn Thị Đầm Thành viên Ban Kiểm soát 100 BÁN 0
2011/09/08 Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 11,120 MUA 0
2011/09/05 Quỹ tầm nhìn SSI 11,690 MUA 0
2011/07/22 FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 336,860 MUA 0
2011/06/30 Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 10,060 MUA 0
2011/04/28 Công ty cổ phần Đầu tư VINA 23,190 MUA 0
2011/04/22 Quỹ tầm nhìn SSI 26,040 MUA 0
2011/03/31 Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 12,530 MUA 0
2011/03/08 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 2,877 MUA 0
2011/02/16 Nguyễn Thị Đầm Thành viên Ban Kiểm soát 3,000 BÁN 0
2011/02/15 Quỹ tầm nhìn SSI 78,830 MUA 0
2010/12/31 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1,341,000 MUA 0
2010/12/31 Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 9,290 BÁN 0
2010/12/31 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 1,341,000 BÁN 0
2010/12/29 Quỹ tầm nhìn SSI 140,170 MUA 0
2010/12/08 Quỹ tầm nhìn SSI 31,000 MUA 0
2010/12/03 Nguyễn Thị Đầm Thành viên Ban Kiểm soát 2,000 BÁN 0
2010/10/15 Công ty cổ phần Đầu tư VINA 10,740 MUA 0
2010/10/12 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 301,340 MUA 0
2010/10/04 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 259,510 MUA 0
2010/10/01 Quỹ tầm nhìn SSI 75,170 MUA 0
2010/09/13 Nguyễn Chí Đức Phó Tổng Giám đốc 46,965 BÁN 0
2010/09/07 Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 10,490 MUA 0
2010/07/19 Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 24,880 MUA 0
2010/05/18 Nguyễn Trí Hùng Phó Tổng Giám đốc 7,520 BÁN 0
2010/05/18 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 76,576 MUA 0
2010/04/22 Nguyễn Hồng Quang Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 13,780 BÁN 0
2010/04/14 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 205,454 MUA 0
2010/03/31 Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 37,260 MUA 0
2010/02/26 Nguyễn Thị Đầm Thành viên Ban Kiểm soát 2,000 BÁN 0
2010/02/11 Quỹ tầm nhìn SSI 32,000 MUA 0
2010/02/11 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 4,170 BÁN 0
2010/01/26 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 112,410 MUA 0
2010/01/11 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 7,000 BÁN 0
2010/01/11 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 112,180 MUA 0
2009/12/31 Nguyễn Hồng Quang Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 14,590 BÁN 0
2009/12/31 Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 39,609 MUA 0
2009/12/30 Quỹ tầm nhìn SSI 20,000 MUA 0
2009/12/18 Hoàng Phong Giao Thành viên Ban Kiểm soát 2,400 BÁN 0
2009/12/16 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 511,410 MUA 0
2009/10/27 PXP Viet Nam Funds LTD 129,630 BÁN 0
2009/09/24 Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 50,000 MUA 0
2009/09/22 Công ty cổ phần Đầu tư VINA 8,940 MUA 0
2009/05/22 Công ty cổ phần Đầu tư VINA 8,670 MUA 0
2009/03/18 Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất - Kinh doanh Thiên Hải 49,430 MUA 0
2008/12/15 Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất - Kinh doanh Thiên Hải 560 MUA 0
2008/07/31 Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 43,440 MUA 0
2008/05/14 Công ty cổ phần Đầu tư VINA 10,000 MUA 0
2008/04/18 Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất - Kinh doanh Thiên Hải 197,000 BÁN 0
2008/04/16 Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 200,000 MUA 0
2008/04/09 Công ty cổ phần Đầu tư VINA 318,390 MUA 0
2008/03/25 Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất - Kinh doanh Thiên Hải 61,350 MUA 0
2007/02/13 Phan Thanh Nghĩa Đại diện công bố thông tin 30,000 MUA 0
2007/01/26 Vietnam Dragon Fund Ltd 10,050 BÁN 0
2007/01/17 Công ty TNHH VOF Investment Limited 9,700 MUA 0
2006/05/15 Wareham Group Limited 300,300 BÁN 0
2006/05/15 Vietnam Dragon Fund Ltd 423,150 MUA 0
2006/03/31 Công ty Kamm investment (Mỹ) 5,000 MUA 0
2005/11/30 Công ty TNHH VOF Investment Limited 12,550 MUA 0
2005/10/11 Nguyễn Thị Đầm Thành viên Ban Kiểm soát 4,000 BÁN 0
2004/12/15 Nguyễn Công Hiếu Thành viên Ban Kiểm soát 3,000 BÁN 0
2003/01/28 Huỳnh Minh Thảo Thành viên Hội đồng quản trị 55,000 MUA 0